۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند  

کارورزان

برنامه کشیک اینترنها جراحی اعصاب دراسفند ماه96

اینترن کشیک

تاریخ

ایام هفته

اینترن کشیک

تاریخ

ایام هفته

-

16/12/96

چهارشنبه

-

1/12/96

سه شنبه

-

17/12/96

پنج شنبه

-

2/12/96

چهارشنبه

-

18/12/96

جمعه

-

3/12/96

پنج شنبه

-

19/12/96

شنبه

خانم دکتر صابری

4/12/96

جمعه

خانم دکتر صابری

20/12/96

یکشنبه

-

5/12/96

شنبه

-

21/12/96

دوشنبه

خانم دکتر صابری

6/12/96

یکشنبه

خانم دکتر صابری

22/12/96

سه شنبه

خانم دکتر صابری

7/12/96

دوشنبه

خانم دکتر صابری

23/12/96

چهارشنبه

-

8/12/96

سه شنبه

خانم دکتر صابری

24/12/96

پنج شنبه

خانم دکتر صابری

9/12/96

چهارشنبه

-

25/12/96

جمعه

-

10/12/96

پنج شنبه

-

26/12/96

شنبه

-

11/12/96

جمعه

-

27/12/96

یکشنبه

-

12/12/96

شنبه

-

28/12/96

دوشنبه

خانم دکتر صابری

13/12/96

یکشنبه

-

29/12/96

سه شنبه

خانم دکتر صابری

14/12/96

دوشنبه

 

 

 

-

15/12/96

سه شنبه