۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب دراسفند ماه 1396   

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

سه شنبه

1/12/96

دکتر مفید

دکتر ریحانی(مرخصی)

چهارشنبه

2/12/96

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

3/12/96

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

4/12/96

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

5/12/96

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

6/12/96

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

7/12/96

دکتر مفید

دکتر شهبا

سه شنبه

8/12/96

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی(مرخصی)

چهارشنبه

9/12/96

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

10/12/96

دکتر مفید

-

جمعه

11/12/96

دکتر مفید

-

شنبه

12/12/96

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

13/12/96

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

14/12/96

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

سه شنبه

15/12/96

دکتر شهبا

دکتر ریحانی(مرخصی)

چهارشنبه

16/12/96

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

17/12/96

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

18/12/96

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

19/12/96

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

20/12/96

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

21/12/96

دکتر شهبا

دکتر شهبا

سه شنبه

22/12/96

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی(مرخصی)

چهارشنبه

23/12/96

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

24/12/96

دکتر شهبا

-

جمعه

25/12/96

دکتر شهبا

-

شنبه

26/12/96

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

27/12/96

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

28/12/96

دکتر شهبا

دکتر شهبا

سه شنبه

29/12/96

دکتر شهبا

دکتر ریحانی