۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

اصلاحیه برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب درفروردین ماه 1397   

هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

چهارشنبه

1/1/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

2/1/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

3/1/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

4/1/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

5/1/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

6/1/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

سه شنبه

7/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

چهارشنبه

8/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

9/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

10/1/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

11/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

12/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

13/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

سه شنبه

14/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

چهارشنبه

15/1/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

16/1/97

دکتر شهبا

-

جمعه

17/1/97

دکتر شهبا

-

شنبه

18/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

19/1/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

20/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

سه شنبه

21/1/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

چهارشنبه

22/1/97

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

23/1/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

24/1/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

25/1/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

26/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

27/1/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

سه شنبه

28/1/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

چهارشنبه

29/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

30/1/97

دکتر مفید

-

جمعه

31/1/97

دکتر مفید

-

 


 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درفروردین ماه 1397   

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

چهارشنبه

1/1/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

2/1/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

3/1/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

4/1/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

5/1/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

6/1/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

سه شنبه

7/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

چهارشنبه

8/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

9/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

10/1/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

11/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

12/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

13/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

سه شنبه

14/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

چهارشنبه

15/1/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

16/1/97

دکتر شهبا

-

جمعه

17/1/97

دکتر شهبا

-

شنبه

18/1/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

19/1/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

20/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

سه شنبه

21/1/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

چهارشنبه

22/1/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

23/1/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

24/1/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

25/1/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

26/1/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

27/1/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

سه شنبه

28/1/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

چهارشنبه

29/1/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

30/1/97

دکتر مفید

-

جمعه

31/1/97

دکتر مفید

-