۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

اسفند ماه 1396            

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

درمانگاه

سه شنبه

1/12/96

دکترعلیزاده ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، محمدی ،  محسنی

 

چهارشنبه

2/12/96

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ، سلاجقه ، محسنی

 

پنج شنبه

3/12/96

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ، دانشور ، محسنی

 

جمعه

4/12/96

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع ،   محسنی

 

شنبه

5/12/96

دکتر علیزاده ، وثوقی ، شاه حسینی، محمدی ،  سلاجقه ، محسنی

دکتر مهرابیان

یکشنبه

6/12/96

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ،   دانشور ،  محسنی

 

دوشنبه

7/12/96

دکتر وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان ،  توکلیان ، ارفع ، محسنی

 

سه شنبه

8/12/96

دکتر علیزاده ، آقا محمدی ،   شاه حسینی، محمدی ،  سلاجقه ، محسنی

 

چهارشنبه

9/12/96

دکتر وثوقی ، توکلیان ،  مهرابیان، دانشور ، محسنی

 

پنج شنبه

10/12/96

دکتر آقا محمدی ، مهرابیان ،  ارفع ، محسنی

 

جمعه

11/12/96

دکتر علیزاده ، آقا محمدی ،  مهرابیان، محمدی ،   محسنی

 

شنبه

12/12/96

دکتر علیزاده ، وثوقی ، شاه حسینی، دانشور ، محسنی

دکتر شاه حسینی

یکشنبه

13/12/96

دکتر آقا محمدی ،  توکلیان ،  ارفع ،  محسنی

 

دوشنبه

14/12/96

دکتر علیزاده ، وثوقی ، مهرابیان ،  محمدی ،  سلاجقه ، محسنی

 

سه شنبه

15/12/96

دکتر آقا محمدی ، علیزاده ، شاه حسینی ، توکلیان ،   دانشور ، محسنی

 

چهارشنبه

16/12/96

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، مهرابیان، محمدی ،  محسنی

 

پنج شنبه

17/12/96

دکتر علیزاده ،  شاه حسینی ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی  

 

جمعه

18/12/96

دکتر علیزاده ، وثوقی ، شاه حسینی ،  دانشور ،  محسنی

 

شنبه

19/12/96

دکتر آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع ،  محسنی

دکتر توکلیان

یکشنبه

20/12/96

دکتر وثوقی ،  شاه حسینی ، محمدی ، سلاجقه ،  محسنی

 

دوشنبه

21/12/96

دکتر آقامحمدی ،  علیزاده ،  توکلیان، دانشور ، محسنی

 

سه شنبه

22/12/96

دکتر آقا محمدی ، وثوقی ، مهرابیان ، توکلیان ،  محمدی ،   سلاجقه ، محسنی

 

چهارشنبه

23/12/96

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ،  دانشور ، محسنی

 

پنج شنبه

24/12/96

دکتر وثوقی ،  مهرابیان ،   ارفع ، محسنی

 

جمعه

25/12/96

دکتر آقا محمدی ، وثوقی ، شاه حسینی ،  دانشور، سلاجقه ، محسنی

 

شنبه

26/12/96

دکتر آقا محمدی ،  وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی

دکتر شاه حسینی

یکشنبه

27/12/96

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، محمدی ،  محسنی

 

دوشنبه

28/12/96

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  محمدی ، محسنی

 

سه شنبه

29/12/96

دکتر آقا محمدی ، مهرابیان،  ارفع ، سلاجقه ، محسنی