۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

اردیبهشت 97

ایام هفته

تاریخ

آنکال ستون فقرات

شنبه

1/2/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

2/2/97

دکتر ریحانی

دوشنبه

3/2/97

دکتر شهبا

سه شنبه

4/2/97

دکتر کارآموزیان

چهارشنبه

5/2/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

6/2/97

دکتر ابراهیمی نژاد

جمعه

7/2/97

دکتر ابراهیمی نژاد

شنبه

8/2/97

دکتر ریحانی

یکشنبه

9/2/97

دکتر شهبا

دوشنبه

10/2/97

دکتر کارآموزیان

سه شنبه

11/2/97

دکتر مفید

چهارشنبه

12/2/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

13/2/97

دکتر ریحانی

جمعه

14/2/97

دکتر ریحانی

شنبه

15/2/97

دکتر شهبا

یکشنبه

16/2/97

دکتر کارآموزیان

دوشنبه

17/2/97

دکتر مفید

سه شنبه

18/2/97

دکتر ابراهیمی نژاد

چهارشنبه

19/2/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

20/2/97

دکتر شهبا

جمعه

21/2/97

دکتر شهبا

شنبه

22/2/97

دکتر کارآموزیان

یکشنبه

23/2/97

دکتر مفید

دوشنبه

24/2/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

25/2/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

26/2/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

27/2/97

دکتر کارآموزیان

جمعه

28/2/97

دکتر کارآموزیان

شنبه

29/2/97

دکتر مفید

یکشنبه

30/2/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

31/2/97

دکتر ریحانی