۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

اردیبهشت 97

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

شنبه

1/2/97

دکتر علیزاده ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، محمدی ،  محسنی

شاه حسینی

یکشنبه

2/2/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ، سلاجقه ، محسنی

شاه حسینی

دوشنبه

3/2/97

دکتر علیزاده ،آقا محمدی ، شاه حسینی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی

توکلیان

سه شنبه

4/2/97

دکتر علیزاده ،آقا محمدی ،  شاه حسینی ، محمدی ،   محسنی

شاه حسینی

چهارشنبه

5/2/97

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، دانشور ،  سلاجقه ، محسنی

مهرابیان

پنج شنبه

6/2/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ،   ارفع ،  محسنی

توکلیان

جمعه

7/2/97

دکتر وثوقی ،   توکلیان ، محمدی ، محسنی

توکلیان

شنبه

8/2/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ،  سلاجقه ، محسنی

شاه حسینی

یکشنبه

9/2/97

دکتر آقا محمدی، توکلیان ، ارفع ، محسنی

توکلیان

دوشنبه

10/2/97

دکتر علیزاده ، وثوقی، مهرابیان ،  محمدی ، محسنی

مهرابیان

سه شنبه

11/2/97

دکتر آقا محمدی،  مهرابیان ، شاه حسینی ، دانشور ،   محسنی

شاه حسینی

چهارشنبه

12/2/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، ارفع ، محسنی

شاه حسینی

پنج شنبه

13/2/97

دکتر آقا محمدی ،  مهرابیان ،  دانشور ،  محسنی

مهرابیان

جمعه

14/2/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، دانشور ،  محسنی 

مهرابیان

شنبه

15/2/97

دکتر آقا محمدی ، وثوقی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی 

توکلیان

یکشنبه

16/2/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی   

شاه حسینی

دوشنبه

17/2/97

دکتر آقا محمدی ،  علیزاده ، مهرابیان ، محمدی ، محسنی    

مهرابیان

سه شنبه

18/2/97

دکتر وثوقی ،  آقا محمدی ، شاه حسینی ، ارفع ،  محسنی 

شاه حسینی

چهارشنبه

19/2/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، مهرابیان، محمدی ، محسنی  

توکلیان

پنج شنبه

20/2/97

دکتر آقا محمدی، مهرابیان ، دانشور ،  محسنی

مهرابیان

جمعه

21/2/97

دکتر علیزاده ،  توکلیان ، محمدی ، محسنی

توکلیان

شنبه

22/2/97

دکتر وثوقی ،آقا محمدی، شاه حسینی ، ارفع ، محسنی  

شاه حسینی

یکشنبه

23/2/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محسنی  

توکلیان

دوشنبه

24/2/97

دکتر آقا محمدی ، وثوقی ، شاه حسینی ،   محمدی ، محسنی

شاه حسینی

سه شنبه

25/2/97

دکتر علیزاده ،وثوقی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی      

توکلیان

چهارشنبه

26/2/97

دکتر آقا محمدی، مهرابیان ، توکلیان ، محمدی ، محسنی    

مهرابیان

پنج شنبه

27/2/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محسنی    

توکلیان

جمعه

28/2/97

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی     

مهرابیان

شنبه

29/2/97

دکتر آقا محمدی،علیزاده ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی     

شاه حسینی

یکشنبه

30/2/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی   

شاه حسینی

دوشنبه

31/2/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان ، محمدی ، محسنی    

مهرابیان