۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  

فرم برنامه کشیک دستیاران جراحی مغزو اعصاب

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

سه شنبه

1/3/97

دکتر علیزاده ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، دانشور ،  محسنی

چهارشنبه

2/3/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی

پنج شنبه

3/3/97

دکتر علیزاده ،  توکلیان ، دانشور ، محسنی

جمعه

4/3/97

دکتر آقا محمدی ،  مهرابیان ، محمدی ،   محسنی

شنبه

5/3/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، توکلیان ، ارفع ، سلاجقه ،  محسنی

یکشنبه

6/3/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،   محمدی ،  محسنی

دوشنبه

7/3/97

دکتر آقا محمدی ، علیزاده ،   توکلیان ، ارفع ، محسنی

سه شنبه

8/3/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، مهرابیان ، محمدی ،  محسنی

چهارشنبه

9/3/97

دکتر آقا محمدی، توکلیان ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی

پنج شنبه

10/3/97

دکتر وثوقی، مهرابیان ،  ارفع ، محسنی

جمعه

11/3/97

دکتر آقا محمدی،  توکلیان ،  محمدی، سلاجقه ،   محسنی

شنبه

12/3/97

دکتر علیزاده، وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی

یکشنبه

13/3/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، توکلیان ،   شاه حسینی ،  محمدی ،  محسنی

دوشنبه

14/3/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ،  دانشور ،  محسنی 

سه شنبه

15/3/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محسنی 

چهارشنبه

16/3/97

دکتر آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی   

پنج شنبه

17/3/97

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی    

جمعه

18/3/97

دکتر آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع، سلاجقه ،  محسنی 

شنبه

19/3/97

دکتر وثوقی ،علیزاده ، توکلیان ، محمدی ، محسنی  

یکشنبه

20/3/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ،  محسنی

دوشنبه

21/3/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، ارفع ، محسنی

سه شنبه

22/3/97

دکتر علیزاده ،آقا محمدی، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی  

چهارشنبه

23/3/97

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، شاه حسینی ، ارفع، سلاجقه ، محسنی  

پنج شنبه

24/3/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ،  ارفع ، محسنی

جمعه

25/3/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی، سلاجقه ، محسنی      

شنبه

26/3/97

دکتر علیزاده ، آقا محمدی، ،شاه حسینی ، دانشور ، محسنی    

یکشنبه

27/3/97

دکتر وثوقی ، توکلیان ، محمدی ، محسنی    

دوشنبه

28/3/97

دکتر آقا محمدی ، علیزاده ، مهرابیان ، دانشور ، محسنی     

سه شنبه

29/3/97

دکتر آقا محمدی، وثوقی ،شاه حسینی ، محمدی ، محسنی     

چهارشنبه

30/3/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، سلاجقه ، محسنی   

پنج شنبه

31/3/97

دکتر وثوقی ، توکلیان ،  مهرابیان ، دانشور ، محسنی