۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

ایام هفته

تاریخ

آنکال جراحی مغزواعصاب

جمعه

1/4/97

دکتر ریحانی

شنبه

2/4/97

دکتر شهبا

یکشنبه

3/4/97

دکتر مفید

دوشنبه

4/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

5/4/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

6/4/97

دکتر شهبا

پنج شنبه

7/4/97

دکتر شهبا

جمعه

8/4/97

دکتر شهبا

شنبه

9/4/97

دکتر مفید

یکشنبه

10/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

11/4/97

دکتر شهبا

سه شنبه

12/4/97

دکتر کارآموزیان

چهارشنبه

13/4/97

دکتر مفید

پنج شنبه

14/4/97

دکتر مفید

جمعه

15/4/97

دکتر مفید

شنبه

16/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

17/4/97

دکتر شهبا

دوشنبه

18/4/97

دکتر کارآموزیان

سه شنبه

19/4/97

دکتر مفید

چهارشنبه

20/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

پنج شنبه

21/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

جمعه

22/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

شنبه

23/4/97

دکتر شهبا

یکشنبه

24/4/97

دکتر کارآموزیان

دوشنبه

25/4/97

دکتر مفید

سه شنبه

26/4/97

دکتر ابراهیمی نژاد

چهارشنبه

27/4/97

دکتر شهبا

پنج شنبه

28/4/97

دکتر شهبا

جمعه

29/4/97

دکتر شهبا

شنبه

30/4/97

دکتر کارآموزیان

یکشنبه

31/4/97

دکتر مفید