۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

جمعه

1/4/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان، سلاجقه ، محمدی

شنبه

2/4/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ،  شاه حسینی ، دانشور ، محمدی

یکشنبه

3/4/97

دکتر علیزاده ،  توکلیان ، دانشور ، محمدی

دوشنبه

4/4/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ،  مهرابیان ،  محسنی، محمدی

سه شنبه

5/4/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، شاه حسینی ، دانشور ،  محمدی

چهارشنبه

6/4/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ، شاه حسینی ،  ارفع ،  محمدی

پنج شنبه

7/4/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، توکلیان  ، سلاجقه ،  محمدی

جمعه

8/4/97

دکتر آقا محمدی،  شاه حسینی ، ارفع ،  محمدی

شنبه

9/4/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان ، محسنی، محمدی

یکشنبه

10/4/97

دکتر آقا محمدی، مهرابیان ،  دانشور ، محمدی

دوشنبه

11/4/97

دکتر علیزاده،  وثوقی ،  توکلیان ،  ارفع ،   محمدی

سه شنبه

12/4/97

دکتر علیزاده، آقا محمدی ، مهرابیان ، دانشور ، محمدی

چهارشنبه

13/4/97

دکتر آقا محمدی، شاه حسینی ، سلاجقه ،  محمدی

پنج شنبه

14/4/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، شاه حسینی، ارفع ،  محمدی 

جمعه

15/4/97

دکتر وثوقی ، توکلیان ، محسنی،محمدی 

شنبه

16/4/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، دانشور ، محمدی   

یکشنبه

17/4/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، توکلیان ، ارفع ، محمدی    

دوشنبه

18/4/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی،  مهرابیان ، سلاجقه ، محمدی 

سه شنبه

19/4/97

دکتر وثوقی ، علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محمدی  

چهارشنبه

20/4/97

دکتر علیزاده، آقا محمدی ، مهرابیان ، شاه حسینی ، توکلیان ، ارفع ،  محمدی

پنج شنبه

21/4/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، توکلیان ، محسنی،محمدی

جمعه

22/4/97

دکتر علیزاده ، شاه حسینی ، سلاجقه ، محمدی  

شنبه

23/4/97

دکتر آقا محمدی،  علیزاده ، توکلیان ، ارفع ، محمدی  

یکشنبه

24/4/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ، محمدی

دوشنبه

25/4/97

دکتر آقا محمدی،  علیزاده ، مهرابیان ، محسنی، محمدی      

سه شنبه

26/4/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی،مهرابیان ، ارفع ، محمدی    

چهارشنبه

27/4/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ، محمدی    

پنج شنبه

28/4/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ،مهرابیان ، سلاجقه ، محمدی     

جمعه

29/4/97

دکتر وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی     

شنبه

30/4/97

دکتر آقا محمدی،  علیزاده ، شاه حسینی ، محسنی، محمدی   

یکشنبه

31/4/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی