۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ایام هفته

تاریخ

آنکال مغزواعصاب

دوشنبه

1/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

2/5/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر شهبا

پنج شنبه

4/5/97

دکتر کارآموزیان

جمعه

5/5/97

دکتر کارآموزیان

شنبه

6/5/97

دکتر مفید

یکشنبه

7/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

8/5/97

دکتر ریحانی

سه شنبه

9/5/97

دکتر شهبا

چهارشنبه

10/5/97

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

11/5/97

دکتر مفید

جمعه

12/5/97

دکتر مفید

شنبه

13/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

14/5/97

دکتر ریحانی

دوشنبه

15/5/97

دکتر شهبا

سه شنبه

16/5/97

دکتر کارآموزیان

چهارشنبه

17/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

پنج شنبه

18/5/97

.3دکتر ریحانی

جمعه

19/5/97

دکتر ریحانی

شنبه

20/5/97

دکتر شهبا

یکشنبه

21/5/97

دکتر کارآموزیان

دوشنبه

22/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

23/5/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

24/5/97

دکتر شهبا

پنج شنبه

25/5/97

دکتر کارآموزیان

جمعه

26/5/97

دکتر کارآموزیان

شنبه

27/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

28/5/97

دکتر ریحانی

دوشنبه

29/5/97

دکتر کارآموزیان

سه شنبه

30/5/97

دکتر مفید

چهارشنبه

31/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

 

ایام هفته

تاریخ

آنکال ستون فقرات

دوشنبه

1/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

2/5/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

4/5/97

دکتر کارآموزیان

جمعه

5/5/97

دکتر کارآموزیان

شنبه

6/5/97

دکتر مفید

یکشنبه

7/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

8/5/97

دکتر ریحانی

سه شنبه

9/5/97

دکتر شهبا

چهارشنبه

10/5/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

11/5/97

دکتر مفید

جمعه

12/5/97

دکتر مفید

شنبه

13/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

14/5/97

دکتر ریحانی

دوشنبه

15/5/97

دکتر شهبا

سه شنبه

16/5/97

دکتر کارآموزیان

چهارشنبه

17/5/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

18/5/97

دکتر ریحانی

جمعه

19/5/97

دکتر ریحانی

شنبه

20/5/97

دکتر شهبا

یکشنبه

21/5/97

دکتر کارآموزیان

دوشنبه

22/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

23/5/97

دکتر ریحانی

چهارشنبه

24/5/97

دکتر حشمتی

پنج شنبه

25/5/97

دکتر کارآموزیان

جمعه

26/5/97

دکتر کارآموزیان

شنبه

27/5/97

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

28/5/97

دکتر ریحانی

دوشنبه

29/5/97

دکتر کارآموزیان

سه شنبه

30/5/97

دکتر مفید

چهارشنبه

31/5/97

دکتر حشمتی