۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دوشنبه

1/5/97

دکتر وثوقی ، توکلیان ،  دانشور، سلاجقه ، محمدی

سه شنبه

2/5/97

دکتر آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع ، محمدی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی،  مهرابیان ، دانشور ، محسنی، محمدی

پنج شنبه

4/5/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی ،  شاه حسینی، مهرابیان ، ارفع، محمدی

جمعه

5/5/97

دکتر آقا محمدی،  ، مهرابیان ، ،  محمدی

شنبه

6/5/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی ،  دانشور ،  محمدی

یکشنبه

7/5/97

دکتر وثوقی ، آقا محمدی،   شاه حسینی ، دانشور ، سلاجقه ،  محمدی

دوشنبه

8/5/97

دکتر وثوقی ،آقا محمدی، علیزاده ، مهرابیان ، دانشور ،  محمدی

سه شنبه

9/5/97

دکتر آقا محمدی،  علیزاده ، شاه حسینی، دانشور ، محمدی

چهارشنبه

10/5/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی،  محمدی

پنج شنبه

11/5/97

دکتر علیزاده،  وثوقی ،  مهرابیان ،  شاه حسینی،    محمدی

جمعه

12/5/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی، ، محمدی

شنبه

13/5/97

دکتر علیزاده ،  مهرابیان ، سلاجقه ،  محمدی

یکشنبه

14/5/97

دکتر وثوقی ، شاه حسینی، دانشور ،  محمدی 

دوشنبه

15/5/97

دکتر علیزاده ، وثوقی ، توکلیان ، دانشور ، محسنی، محمدی 

سه شنبه

16/5/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محمدی   

چهارشنبه

17/5/97

دکتر وثوقی ،علیزاده ، شاه حسینی، دانشور ، محمدی    

پنج شنبه

18/5/97

دکتر وثوقی ، توکلیان ،  شاه حسینی،  سلاجقه ، محمدی 

جمعه

19/5/97

دکتر علیزاده ، توکلیان  ، محمدی  

شنبه

20/5/97

دکتر آقا محمدی ، شاه حسینی ، دانشور،محمدی

یکشنبه

21/5/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محسنی، محمدی

دوشنبه

22/5/97

دکتر علیزاده ، آقا محمدی،  شاه حسینی ، دانشور، سلاجقه ، محمدی  

سه شنبه

23/5/97

دکتر علیزاده ، مهرابیان ، دانشور ، محمدی  

چهارشنبه

24/5/97

دکتر آقا محمدی،  توکلیان ، محسنی ، محمدی

پنج شنبه

25/5/97

دکتر آقا محمدی،  علیزاده ، توکلیان ، مهرابیان ، ، محمدی      

جمعه

26/5/97

دکتر علیزاده ،،مهرابیان  ، محمدی    

شنبه

27/5/97

دکتر علیزاده ، آقا محمدی،   توکلیان ، دانشور ، محمدی    

یکشنبه

28/5/97

دکتر آقا محمدی ، توکلیان ،مهرابیان ، ارفع ، سلاجقه ، محمدی     

دوشنبه

29/5/97

دکتر علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محمدی     

سه شنبه

30/5/97

دکتر آقا محمدی،  وثوقی ، مهرابیان ،  ارفع ، محسنی، محمدی   

چهارشنبه

31/5/97

دکتر آقا محمدی،   وثوقی، مهرابیان ، ، محمدی