۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

ایام هفته

تاریخ

آنکال مغزواعصاب

درمانگاه

پنج شنبه

1/6/97

دکتر شهبا

-

جمعه

2/6/97

دکتر شهبا

-

شنبه

3/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

4/6/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

5/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی)مرخصی)

سه شنبه

6/6/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

7/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

8/6/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

9/6/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

10/6/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد)مرخصی)

یکشنبه

11/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

12/6/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی)مرخصی)

سه شنبه

13/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

14/6/97

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

15/6/97

دکتر مفید

-

جمعه

16/6/97

دکتر مفید

-

شنبه

17/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

18/6/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

19/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی)مرخصی)

سه شنبه

20/6/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

21/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

22/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

23/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

24/6/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

25/6/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

26/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

27/6/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

28/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

29/6/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

30/6/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

31/6/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

 

ایام هفته

تاریخ

آنکال ستون فقرات

درمانگاه

پنج شنبه

1/6/97

دکتر شهبا

-

جمعه

2/6/97

دکتر شهبا

-

شنبه

3/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

4/6/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

5/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی)مرخصی)

سه شنبه

6/6/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

7/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

8/6/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

9/6/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

10/6/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد)مرخصی)

یکشنبه

11/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

12/6/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی)مرخصی)

سه شنبه

13/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

14/6/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

15/6/97

دکتر مفید

-

جمعه

16/6/97

دکتر مفید

-

شنبه

17/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

18/6/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

19/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی)مرخصی)

سه شنبه

20/6/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

21/6/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

22/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

23/6/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

24/6/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

25/6/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

26/6/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

27/6/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

28/6/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

29/6/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

30/6/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

31/6/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد