۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ایام هفته

تاریخ

آنکال جراحی مغزواعصاب

انکال جراحی ستون فقرات

یکشنبه

1/7/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

2/7/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

سه شنبه

3/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

4/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر حشمتی

پنج شنبه

5/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

جمعه

6/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

شنبه

7/7/97

دکتر مفید

دکتر مفید

یکشنبه

8/7/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

9/7/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

10/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

11/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر حشمتی

پنج شنبه

12/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

جمعه

13/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

شنبه

14/7/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

15/7/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

دوشنبه

16/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

سه شنبه

17/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

چهارشنبه

18/7/97

دکتر مفید

دکتر حشمتی

پنج شنبه

19/7/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

جمعه

20/7/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

شنبه

21/7/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

یکشنبه

22/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

دوشنبه

23/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

سه شنبه

24/7/97

دکتر مفید

دکتر مفید

چهارشنبه

25/7/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر حشمتی

پنج شنبه

26/7/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

جمعه

27/7/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

شنبه

28/7/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

یکشنبه

29/7/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

دوشنبه

30/7/97

دکتر مفید

دکتر مفید