۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

یکشنبه

1/7/97

دکتراسلامی، امینی ، آقا محمدی،  توکلیان ، محمدی ، محسنی

توکلیان

دوشنبه

2/7/97

دکترپارسا، علیزاده ، شاه حسینی ، سلاجفه ، محسنی

شاه حسینی

سه شنبه

3/7/97

دکتر امینی ، آقا محمدی، توکلیان ، ارفع ، محسنی

توکلیان

چهارشنبه

4/7/97

دکتر اسلامی ، علیزاده ، توکلیان ،  دانشور ، محسنی

توکلیان

پنج شنبه

5/7/97

دکتر امینی ، علیزاده ،  شاه حسینی ،  ارفع ، محسنی

شاه حسینی

جمعه

6/7/97

دکتر پارسا، اسلامی ، آقا محمدی، شاه حسینی ، دانشور، محسنی

شاه حسینی

شنبه

7/7/97

دکتراسلامی، امینی  ، علیزاده ،  مهرابیان، سلاجفه ، محسنی

مهرابیان

یکشنبه

8/7/97

دکتر پارسا، امینی ، وثوقی، توکلیان ،  محمدی ، محسنی

توکلیان

دوشنبه

9/7/97

دکتر پارسا، اسلامی  ، آقا محمدی، مهرابیان،   ارفع ، محسنی

مهرابیان

سه شنبه

10/7/97

دکتر امینی ،  علیزاده ، شاه حسینی ،  سلاجفه ، محسنی

شاه حسینی

چهارشنبه

11/7/97

دکتر اسلامی ، وثوقی، مهرابیان، محمدی  ، محسنی

مهرابیان

پنج شنبه

12/7/97

دکتر پارسا،  علیزاده ،  توکلیان ،  دانشور، محسنی

توکلیان

جمعه

13/7/97

دکتر پارسا، امینی ، آقا محمدی،  توکلیان ، ارفع ، محسنی

توکلیان

شنبه

14/7/97

دکتر اسلامی  ،  امینی ، وثوقی، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی

شاه حسینی

یکشنبه

15/7/97

دکتر پارسا، اسلامی ،  علیزاده ، مهرابیان،   دانشور، محسنی

مهرابیان

دوشنبه

16/7/97

دکتر پارسا،امینی ، آقا محمدی، وثوقی، توکلیان ،   سلاجفه  ، محسنی

توکلیان

سه شنبه

17/7/97

دکتراسلامی ،  ، آقا محمدی، شاه حسینی ،  محمدی ، محسنی

شاه حسینی

چهارشنبه

18/7/97

دکتر پارسا، وثوقی، مهرابیان،  ارفع ، محسنی

مهرابیان

پنج شنبه

19/7/97

دکتر اسلامی ، وثوقی، توکلیان ،  دانشور، محسنی

توکلیان

جمعه

20/7/97

دکتر پارسا، اسلامی  ، علیزاده ، توکلیان ،  ارفع ، محسنی

توکلیان

شنبه

21/7/97

دکتر پارسا، امینی  ، آقا محمدی،  شاه حسینی ، محمدی ، محسنی

شاه حسینی

یکشنبه

22/7/97

دکتراسلامی ، امینی ، وثوقی،  علیزاده ، مهرابیان،  دانشور ، محسنی

مهرابیان

دوشنبه

23/7/97

دکتر پارسا،  علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی  ، محسنی

شاه حسینی

سه شنبه

24/7/97

دکتراسلامی  ، آقا محمدی، وثوقی،  توکلیان ،  سلاجفه ، محسنی

توکلیان

چهارشنبه

25/7/97

دکتر پارسا،   ، آقا محمدی، وثوقی، مهرابیان،  دانشور ، محسنی

مهرابیان

پنج شنبه

26/7/97

دکتر امینی،  علیزاده ،  مهرابیان،  ارفع ، محسنی

مهرابیان

جمعه

27/7/97

دکتر امینی ،اسلامی ، آقا محمدی،  مهرابیان ، دانشور، محسنی

مهرابیان

شنبه

28/7/97

دکتر پارسا، اسلامی ، وثوقی،  شاه حسینی ،  سلاجفه ، محسنی

شاه حسینی

یکشنبه

29/7/97

دکتر پارسا،  امینی ، وثوقی،  علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی، محسنی

شاه حسینی

دوشنبه

30/7/97

دکتر امینی  ، آقا محمدی، وثوقی ، مهرابیان،  ارفع ، محسنی

مهرابیان