۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب درآبان ماه 1397   تاریخ :26/7/97   شماره: 57

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

سه شنبه

1/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

2/8/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

3/8/97

دکتر شهبا

-

جمعه

4/8/97

دکتر شهبا

-

شنبه

5/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

6/8/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

7/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

8/8/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

9/8/97

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

10/8/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

11/8/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

12/8/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

13/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

14/8/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

15/8/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

16/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

17/8/97

دکتر مفید

-

جمعه

18/8/97

دکتر مفید

-

شنبه

19/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

20/8/97

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

21/8/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

22/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

23/8/97

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

24/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

25/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

26/8/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

27/8/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

28/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

29/8/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

30/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

 

رونوشت:

      دبیرخانه                                                                                                                    دکتر محسن شهبا

آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها:

   دکتر ابراهیمی نژاد:  7 دکتر ریحانی :  5  دکتر شهبا : 6 دکتر کارآموزیان :6  دکتر مفید: 6

 

 

 

ويرايش: اول

تاريخ:2/9/87

صفحه: 2  از 2

عنوان سند

فرم برنامه آنکال متخصصین

كد سند: ED-FO-27

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درآبان ماه 1397   تاریخ :26/7/97    شماره: 58

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

سه شنبه

1/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

2/8/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

3/8/97

دکتر شهبا

-

جمعه

4/8/97

دکتر شهبا

-

شنبه

5/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

6/8/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

7/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

8/8/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

9/8/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

10/8/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

11/8/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

12/8/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

13/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

14/8/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

15/8/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

16/8/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

17/8/97

دکتر مفید

-

جمعه

18/8/97

دکتر مفید

-

شنبه

19/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

20/8/97

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

21/8/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

22/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

23/8/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

24/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

25/8/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

26/8/97

دکتر ریحانی

-

یکشنبه

27/8/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

28/8/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

سه شنبه

29/8/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

چهارشنبه

30/8/97

دکتر حشمتی

دکتر شهبا

 

 

 

دکتر کارآموزیان

 

رونوشت :

دبیرخانه                                                                                                                     دکتر محسن شهبا

 آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها: دکتر ابراهیمی نژاد:6    دکتر ریحانی: 4    دکتر شهبا :5    دکتر کارآموزیان : 5   دکتر حشمتی :5     دکتر مفید: 5