۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

سه شنبه

1/8/97

دکتراسلامی، پارسا ، آقا محمدی،  شاه حسینی ، محمدی ، محسنی

آقا محمدی

چهارشنبه

2/8/97

دکتر امینی ، وثوقی ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی

وثوقی

پنج شنبه

3/8/97

دکتر اسلامی ، آقا محمدی، توکلیان ، سلاجقه ، محسنی

آقا محمدی

جمعه

4/8/97

دکتر اسلامی ، پارسا،  آقا محمدی ، توکلیان ، ارفع ، محسنی

آقا محمدی

شنبه

5/8/97

دکتر امینی ، پارسا  ، وثوقی ،  مهرابیان ،  محمدی ، محسنی

وثوقی

یکشنبه

6/8/97

دکتر امینی ، اسلامی ، وثوقی ، توکلیان ، دانشور، محسنی

وثوقی

دوشنبه

7/8/97

دکتر پارسا ، آقا محمدی ،  شاه حسینی ، سلاجفه ، محسنی

آقا محمدی

سه شنبه

8/8/97

دکتر اسلامی، امینی ، وثوقی، توکلیان ،  دانشور ، محسنی

وثوقی

چهارشنبه

9/8/97

دکتر امینی ، وثوقی ، توکلیان ،   محمدی ، محسنی

وثوقی

پنج شنبه

10/8/97

دکتر پارسا ،  علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی

علیزاده

جمعه

11/8/97

دکتر امینی ، پارسا ، آقا محمدی ، مهرابیان، محمدی  ، محسنی

آقا محمدی

شنبه

12/8/97

دکتر اسلامی، امینی ، آقا محمدی ، وثوقی،  توکلیان ،  دانشور، محسنی

آقا محمدی

یکشنبه

13/8/97

دکتراسلامی، پارسا، وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع ، محسنی

وثوقی

دوشنبه

14/8/97

دکتر امینی ، علیزاده ، آقا محمدی ، توکلیان ، سلاجقه، محسنی

آقا محمدی

سه شنبه

15/8/97

دکتر پارسا، وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان،   محمدی ، محسنی

وثوقی

چهارشنبه

16/8/97

دکتر اسلامی ، وثوقی، مهرابیان ،   سلاجفه  ، محسنی

وثوقی

پنج شنبه

17/8/97

دکتر امینی ، علیزاده ، شاه حسینی ،  دانشور ، محسنی

 علیزاده

جمعه

18/8/97

دکتر پارسا، علیزاده ، شاه حسینی ،  ارفع ، محسنی

 علیزاده

شنبه

19/8/97

دکتر اسلامی ، پارسا ، آقا محمدی ، مهرابیان ،  سلاجقه، محسنی

آقا محمدی

یکشنبه

20/8/97

دکتر امینی ، اسلامی  ، وثوقی ، علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محسنی

علیزاده

دوشنبه

21/8/97

دکتر پارسا، امینی  ، علیزاده ،  شاه حسینی ، ارفع ، محسنی

علیزاده

سه شنبه

22/8/97

دکتراسلامی ، آقا محمدی ، مهرابیان،  سلاجقه ، محسنی

آقا محمدی

چهارشنبه

23/8/97

دکتر پارسا،  علیزاده ، شاه حسینی ، دانشور ، محسنی

علیزاده

پنج شنبه

24/8/97

دکتر امینی  ، علیزاده ،  توکلیان ، ارفع ، محسنی

علیزاده

جمعه

25/8/97

دکتر امینی ، اسلامی  ، آقا محمدی، شاه حسینی ،  محمدی ، محسنی

آقا محمدی

شنبه

26/8/97

دکتراسلامی، پارسا ، وثوقی،علیزاده ،  مهرابیان،  ارفع ، محسنی

وثوقی

یکشنبه

27/8/97

دکتر امینی ، پارسا ، آقا محمدی،  مهرابیان ، دانشور، محسنی

آقا محمدی

دوشنبه

28/8/97

دکتر امینی ، اسلامی ، علیزاده ،  توکلیان ، محمدی ، محسنی

علیزاده

سه شنبه

29/8/97

دکتر پارسا،  وثوقی،  آقا محمدی ، شاه حسینی ، ارفع ، محسنی

وثوقی

چهارشنبه

30/8/97

دکتراسلامی ، علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی ، محسنی

علیزاده