۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در آذر ماه 1397   تاریخ :27/8/97   شماره: 61

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

پنج شنبه

1/9/97

دکتر شهبا

-

جمعه

2/9/97

دکتر شهبا

-

شنبه

3/9/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

4/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

5/9/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

6/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

7/9/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

8/9/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

9/9/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

10/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

11/9/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

12/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

13/9/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

14/9/97

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

15/9/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

16/9/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

17/9/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

18/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

19/9/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

20/9/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

21/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

22/9/97

دکتر مفید

-

جمعه

23/9/97

دکتر مفید

-

شنبه

24/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

یکشنبه

25/9/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

26/9/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

سه شنبه

27/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

28/9/97

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

29/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

30/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

 

رونوشت:

      دبیرخانه                                                                                                                    دکتر محسن شهبا

آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها:

   دکتر ابراهیمی نژاد:  6 دکتر ریحانی :  6  دکتر شهبا : 6 دکتر کارآموزیان :6  دکتر مفید: 6

 

 

 

ويرايش: اول

تاريخ:2/9/87

صفحه: 2  از 2

عنوان سند

فرم برنامه آنکال متخصصین

كد سند: ED-FO-27

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درآذر ماه 1397   تاریخ :27/8/97    شماره: 62

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

پنج شنبه

1/9/97

دکتر شهبا

-

جمعه

2/9/97

دکتر شهبا

-

شنبه

3/9/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

4/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

5/9/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

6/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

7/9/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

8/9/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

9/9/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

10/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

11/9/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

12/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

13/9/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

14/9/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

15/9/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

16/9/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

17/9/97

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

18/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

19/9/97

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

20/9/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

21/9/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

22/9/97

دکتر مفید

-

جمعه

23/9/97

دکتر مفید

-

شنبه

24/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

یکشنبه

25/9/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

26/9/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

سه شنبه

27/9/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

28/9/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

29/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

30/9/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

 

رونوشت :

دبیرخانه                                                                                                                     دکتر محسن شهبا

 آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها: دکتر ابراهیمی نژاد:6    دکتر ریحانی: 5     دکتر شهبا :5    دکتر کارآموزیان : 5   دکتر حشمتی :4     دکتر مفید: 5