۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

 

 

 

 برنامه دستیاران جراحی مغزواعصاب آذرماه 1397                تاریخ : 27/8/97                         شماره: 63

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

پنج شنبه

1/9/97

دکترپارسا، وثوقی ،  توکلیان ، دانشور ، محسنی

وثوقی

جمعه

2/9/97

دکترپارسا، اسلامی ، علیزاده ، توکلیان ، ارفع ، محسنی

علیزاده

شنبه

3/9/97

دکتر قائد امینی  ، وثوقی ، مهرابیان ، سلاجفه ، محسنی

وثوقی

یکشنبه

4/9/97

دکتر قائد امینی ، پارسا ، آقا محمدی ، مهرابیان ،  دانشور ، محسنی

آقا محمدی

دوشنبه

5/9/97

دکتر اسلامی ، وثوقی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  محمدی ، محسنی

آقا محمدی

سه شنبه

6/9/97

دکتر پارسا ، وثوقی ، توکلیان ، ارفع، محسنی

وثوقی

چهارشنبه

7/9/97

دکتر قائد امینی  ،  آقا محمدی ، علیزاده ،  توکلیان ، سلاجفه ، محسنی

آقا محمدی

پنج شنبه

8/9/97

دکتر اسلامی ، وثوقی ، مهرابیان ،  دانشور ، محسنی

وثوقی

جمعه

9/9/97

دکتر اسلامی، قائد امینی ، علیزاده ، مهرابیان،   محمدی ، محسنی

علیزاده

شنبه

10/9/97

دکترقائدامینی ، پارسا،  آقا محمدی ، توکلیان ،  ارفع ، محسنی

آقا محمدی

یکشنبه

11/9/97

دکترپارسا، اسلامی ، وثوقی، علیزاده ، شاه حسینی ، سلاجفه  ، محسنی

وثوقی

دوشنبه

12/9/97

دکتر قائد امینی ،  علیزاده ،  شاه حسینی ،  دانشور، محسنی

علیزاده

سه شنبه

13/9/97

دکتر پارسا، اسلامی ، آقا محمدی،  مهرابیان ، محمدی ، محسنی

آقا محمدی

چهارشنبه

14/9/97

دکتر اسلامی  ، وثوقی، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محسنی

علیزاده

پنج شنبه

15/9/97

دکتر پارسا، آقا محمدی ، شاه حسینی ،   محمدی ، محسنی

آقا محمدی

جمعه

16/9/97

دکتر پارسا، اسلامی ، آقا محمدی، شاه حسینی ،   سلاجفه  ، محسنی

آقا محمدی

شنبه

17/9/97

دکتراسلامی ، قائد امینی ، علیزاده ، مهرابیان ،  دانشور ، محسنی

علیزاده

یکشنبه

18/9/97

دکتر قائد امینی  ، پارسا، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  ارفع ، محسنی

آقا محمدی

دوشنبه

19/9/97

دکتر اسلامی،  آقا محمدی ، وثوقی، مهرابیان ،  سلاجفه ، محسنی

وثوقی

سه شنبه

20/9/97

دکتر پارسا، قائد امینی ، علیزاده ، توکلیان ،  محمدی ، محسنی

علیزاده

چهارشنبه

21/9/97

دکتر اسلامی ، وثوقی ، آقا محمدی،  مهرابیان ، دانشور ، محسنی

وثوقی

پنج شنبه

22/9/97

دکتر قائد امینی  ، علیزاده ، شاه حسینی ، ارفع ، محسنی

علیزاده

جمعه

23/9/97

دکتر پارسا، قائد امینی  ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، محمدی  ، محسنی

آقا محمدی

شنبه

24/9/97

دکترپارسا، اسلامی  ، وثوقی،  توکلیان ،  دانشور ، محسنی

وثوقی

یکشنبه

25/9/97

دکتر اسلامی ، قائد امینی ، علیزاده ، شاه حسینی ، ارفع ، محسنی

علیزاده

دوشنبه

26/9/97

دکتر پارسا،  آقا محمدی ،  توکلیان ،  محمدی، محسنی

آقا محمدی

سه شنبه

27/9/97

دکترقائدامینی ،اسلامی ، وثوقی ،  مهرابیان ، سلاجفه ، محسنی

وثوقی

چهارشنبه

28/9/97

دکتر پارسا ، علیزاده ،  شاه حسینی ،  دانشور ، محسنی

علیزاده

پنج شنبه

29/9/97

دکتر قائد امینی ، وثوقی،   توکلیان ، محمدی، محسنی

وثوقی

جمعه

30/9/97

دکتر اسلامی، قائد امینی  ، علیزاده ، توکلیان ،  ارفع ، محسنی

علیزاده

 

 

رونوشت:

  • دبیرخانه                                                                                                                          دکتر محسن شهبا
  • آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر