۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

تاريخچه بخش جراحی مغز واعصاب

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

روند شکل گيری اوليه بخش

اولين جراح مغز واعصاب کرمان آقای دکتر Daive بودند که اتاق عمل را جهت عملهای جراحی اعصاب تجهيز کرده ولی فقط يک عمل توسط ايشان انجام شد اما در سال 1364 با حضور آقايان دکتر ميری و دکتر پای اتاق عمل جراحی اعصاب بصورت فعال تری بکار گرفته شد . آقای دکتر اسکندری نيز در خرداد سال 1365به اين جمع پيوستند.

بخش جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1366 بصورت بخش مستقل در ساختمان کنونی بيمارستان شهيد باهنر طبقه دوم ( در بخش ICU2 فعلی) شروع بکار نمود که اين بخش با حضور آقايان دکترحسين اسکندری ، دکتر مجتبی ميری و دکتر پای فعاليت را شروع نمود قبل از آن جراحی اعصاب جزئی از بخش جنرال جراحی در مجموعه بخشهای ارتوپدی کنونی با چند تخت محدود فعاليت داشت.

سال 1367 آقای دکتر ميری به جهت ادامه کار به تهران عزيمت نمودند.

ICU جراحی اعصاب نيز تا سال 1369 در بخش ارتوپدی کنونی با 6 تخت فعال بود.

در سال 1369بخش ICU بيماران جراحی اعصاب در بخش جداگانه با ظرفيت حدود 8 تخت شروع به فعاليت نمود.

در اواخر سال 1369 آقای دکتر علی ابراهيمی نژاد و آقای دکتر احمد کاشانی به مجموعه جراحان اعصاب دانشگاه اضافه شدند و حدود اوائل سال 1369 آقای دکتر پای نيز به خدمت خود در اين بخش خاتمه دادند.

در سال70 با توجه به وجود 3 اتند آقايان دکتر حسين اسکندری – دکتر علی ابراهيمی نژاد و دکتر احمد کاشانی  و وجود پتانسيل آموزشی بخش ، با  پی گيريهای آقای دکتر اسکندری  رياست محترم بخش جراحی اعصاب و همکاری ساير اتندينگ موجود بخش که جهت پذيرش رزيدنت جراحی اعصاب صورت گرفت ، در سال1370 پس از بازديد هيئت ممتحنه جراحی اعصاب و تائيد هيئت مذکور بخش جراحی اعصاب کرمان جهت گرفتن رزيدنت تائيد گرديد در اوايل بصورت پارشيل که يکسال از دوره رزيدنتی را در تهران بگذرانند و به مدت کمی بعد از آن بصورت کامل گذراندن دوره آموزشی رزيدنت در بخش جراحی اعصاب کرمان 0k گرديد.

اولين رزيدنت آقای دکتراصفاء درسال1371در بخش شروع بکارنمود و ظرفيت رزيدنت گيری بصورت يکنفر در سال بود.

حدود سال 1373 آقای دکتر کاشانی به تهران عزيمت نمود و پس از آن آقای دکتر نايب آقائی به مجموعه جراحان اعصاب کرمان اضافه شد پس از مدت حدود 3 سال (1375) آقای دکتر نايب آقائی به تهران عزيمت نمود و پس از آن به ترتيب در بين سالهای 1375- 1378 آقايان دکتر فرخانی و دکتر کاميان وسپس آقايان دکتر سعدلو ، دکتر ايروانی بطور موقت چند سالی را در بخش بصورت اتند مشغول فعاليت شدند که در اين ميان مدت حضور آقای دکتر کاميان بيشتر از ديگران بود .

در سال 1377 آقای دکتر حامد ريحانی رزيدنت فارغ التحصيل جراحی اعصاب کرمان در بخش مشغول بکار شدند.

آقایان دکتر کاميان و دکتر فرخانی نيز پس از حدود سه سال از کرمان عزيمت نمودند و آقایان دکتر سعدلو به يزد و دکتر ايروانی نيز به زنجان رفتند.

در سال 1377 پس از کناره گيری آقای دکتر اسکندری از رياست بخش آقای دکتر ابراهيمی نژادبه عنوان رياست بخش شروع بکار نمود.

لازم به ذکر است با توجه به وجود رزيدنت و آموزشی بودن بخش ، آقای دکتر اسکندری تا حدود سال 1380 عضو هيئت ممتحنه بورد تخصصی ، آقای دکتر علی ابراهيمی نژاد از حدود سال 1376 تا سال 1383 بعنوان عضو هيئت ممتحنه ارتقا در جلسات طرح سوالات ارتقاء وزارتخانه شرکت داشتند و از سال 1383 به بعد آقای دکتر علی ابراهيمی نژاد بعنوان عضو هيئت بورد در جلسات طرح سوالات بورد شرکت نمود که تا کنون 1397 ادامه دارد.

در حدود سال 1380 با توجه به تعداد اتندينگ بخش و ارتقاء آقای دکتر حسين اسکندری از دانشياری به استادی وضعيت بخش جراحی اعصاب به عنوان ، گروه ارتقاء يافت و بعنوان گروه مستقل به کار خود ادامه داد.

آقای دکتر علی ابراهيمی نژاد در همين زمان با تغيير عنوان از رياست بخش به عنوان مدير گروه تا سال 1385 به کار خود ادامه داد. آقای دکتر کاوه اشرف گنجوئی نيز از سال 1382 حدود سه سال بعنوان جراح اعصاب مشغول

فعاليت بودند ، و در سال 1382کنگره ميان دوره ای جراحان مغز واعصاب کشور در کرمان برگزار گرديد که دبير علمی کنگره آقای دکتر علی ابراهيمی نژاد و دبير اجرائی آقای دکتر کاوه اشرف گنجوئی بودند.

در سال 1382 آقای دکتر سعيدکارآموزيان از رزيدنت های فارغ التحصيل بخش جراحی مغز واعصاب کرمان به جمع اساتيد گروه جراحی اعصاب پيوست و در سال 1385 آقای دکتر حامدريحانی به عنوان مدير گروه تا سال 1387 مشغول بکار شدند و در اوايل سال 1387 آقای دکتر حسين اسکندری پس از پی گيری تقاضای بازنشستگی از دانشگاه ، بازنسشته شدند.

در دی ماه 1387 آقای دکتر علی ابراهيمی نژاد مجددا" بعنوان مدير گروه مشغول بکار شد و تا کنون بکار خود ادامه داده اند و در حال حاضر (شهریور97) گروه جراحی مغز واعصاب با حضورپنج اتند ثابت جراحی اعصاب ، دکتر علی ابراهيمی نژاد ، دکتر حامدريحانی ، دکتر سعيدکارآموزيان ، دکتر محسن شهبا و دکتر بهشاد مفید و وجود چهارده رزيدنت جراحی اعصاب مشغول بکار است ( رزيدنت سال 5 ، دو نفر- سال 4 ، سه نفر -  سال 3 ، سه نفر –  سال 2 ، سه نفر - سال 1 ، سه نفر ) در ضمن آقای دکتر محسن شهبا هم بعنوان معاون آموزشی و مسئول دستياران از سال 1391 با گروه همکاری دارند.

 

 

 

سيستم رزيدنت گيری

 تعداد درخواستی رزيدنت ها در هر سال بطور معمول يک نفر در سال است و چند سالی است که وزارتخانه تاکيد بر گرفتن رزيدنت به تعداد 2 نفر و بيشتر را دارد. تاکنون حدود 15 نفر رزيدنت فارغ التحصيل شده اند که حدود نيمی از آنها موفق به اخذ بورد شده اند که نام آنها به ترتيب ذکر می شود دکتر اصفاء ( بورد 76) دکتر سعدلو( بورد 76) دکتر ريحانی ( بورد 77) خانم دکتر شهابی ( پره بورد 78) دکتر نوبری ( پره بورد 80) خانم دکتر خواجه پور (پره بورد 80) دکتر خواجکی ( پره بورد 80 ) دکتر اشرف گنجوئی ( پره بورد 81) دکتر کارآموزيان (بورد 82) دکتر پوستی ( پره بورد 83) دکتر سلطانی ( بورد 84) دکتر يزدی ( بورد 85) دکتر مهربانيان ( بورد 86) دکتر سلطانی فرامرزی و دکتر جنگی اقدم (پره بورد 86 که در سال 92 موفق به کسب بورد گردید ) دکتر رضا ابوسعیدی (پره بورد 87) دکتر فتاحيان (پره بورد 88)  دکتر حبوباتی(پره بورد 89) دکتر شهسوارانی(پره بورد 90) دکترشهبا(بورد 90) دکتر اخترشمار و دکتر پورقاضی(پره بورد 91) دکتر دهقان( پره بورد 93) دکترمفید(بورد 95) بوده اند.

در حال حاضررزیدنتهای در حال تحصیل آقایان دکتر محسنی، دکتر سلاجقه  رزیدنت سال 5 ، دکتر محمدی و دکترارفع ودکتر دانشور رزيدنت سال 4 ، دکترشاه حسینی و دکتر مهرابیان و دکتر توکلیان رزيدنت سال 3 ، دکترعلیزاده و دکتر وثوقی و دکترآقا محمدی رزيدنت سال 2 ، دکترقائد امینی و دکتر اسلامی و دکتر پارسا  رزيدنت سال 1 مشغول به تحصيل می باشند.

روند شکل گيری و توسعه بخشها

همانطور که ذکر شد ، بخش جراحی اعصاب بصورت مستقل در ساختمان کنونی در سال 1366با حدود 20 تخت فعال در بخش 2 ICU  کنونی شروع بکار نمود و بخش ICU هم با حدود 8 تخت فعاليت خود را آغاز نمود در سال 1373 ، با توجه به جابجائی بخش داخلی آن زمان بيمارستان ، که در بخش اعصاب1 فعلی بود بخش جراحی اعصاب به اين بخش ( اعصاب 1) که تعداد تخت بيشتری داشت (حدود 24 تخت) منتقل شد در همين زمان بخش ICU به کنار بخش اعصاب ( يعنی محل

کتابخانه قبلی و بخش ICU1 کنونی) منتقل شد که کتابخانه به قسمت آموزش بيمارستان منتقل شد و اين جابجائی به علت اينکه مجموعه بخشهای جراحی اعصاب و ICU و اتاق عمل در کنار هم باشند صورت گرفت ، و بخش اعصاب قبلی(ICU2 فعلی) نيز به مجموعه بخشهای جراحی اعصاب بصورت Post ICU اضافه شد و حدود سال 1380 با توجه به نياز ، تبديل به بخش ICU2 گرديد .و در حدود سال 1383 با توجه به تخليه بخش جراحی عمومی(اعصاب2 فعلی)اين بخش تبديل به بخش جراحی اعصاب (مخصوص بيماران ستون فقرات) گرديد و در سال 1376 هم بخش ICU3 با حدود 8 تخت فعال به بخشهای ICU ايجاد گرديد.

در حال حاضر بخش اعصاب 1 با حدود 25 تخت فعال و خانم انجم شعاع بعنوان سرپرستار

می باشند که سالهاست بعنوان سرپرستار فعال مشغول بکار می باشند

بخش جراحی اعصاب 2 با حدود 20 تخت فعال که 4 تخت آن Post ICU است و خانم میرزایی بعنوان سرپرستارفعلی مشغول بکار میباشند.

بخش ICU1 با حدود 10 تخت فعال و خانم کریمی بعنوان سرپرستار     

 بخش ICU2 با حدود 12 تخت فعال و خانم ميرشکار بعنوان سرپرستار

بخش ICU3 با حدود 24 تخت فعال و خانم معقول بعنوان سرپرستار مشغول فعاليت می باشند.

و در حال حاضر خانم محمودی بعنوان مسئول  امور دفتر گروه از سال 1388 مشغول فعاليت

می باشند لازم به ذکر است دفتر گروه  در اول بخش اعصاب 1 با امکانات سمعی و بصری لازم قرار دارد.

اتاق کنفرانس گروه جراحی مغز و اعصاب نيز در مجموعه ساختمانی جراحی اعصاب بين بخشهای اعصاب 1 و ICU2 با امکانات آموزشی لازم جهت کنفرانسها و جلسات قرار دارد .

 

وضعيت اتاق عملهای جراحی اعصاب

گروه جراحی اعصاب در ابتدا يک اتاق عمل فعال داشت که عملهای الکتيو جراحی اعصاب بصورت صبح وعصر انجام می شد که تا سال 1374 ادامه داشت و در سال 1374 اتاق عمل ديگری اضافه شد در حال حاضر روزانه سه اتاق عمل بصورت فعال کار می کند که دو اتاق آن سرب کوبی دارد جهت عملهائی که نياز به اسکوپی دارند و با توجه به اينکه مرکز درمانی شهيد باهنر تنها مرکز تروما می باشد ، بيماران ترومائی مغزی و ستون فقرات تعداد زيادی از بيماران را تشکيل می دهند تعداد بيماران و تنوع بيماران الکتيو نيز در اين مرکز فراوان است انواع عملهای ستون فقرات + ديسکوپاتی تومرهای مغزی ، بيماريهای مادرزادی و ضايعات عروقی و آنوريسم  و ... در اين مرکز انجام

می شود ، طبق آمار تعداد عملهای انجام شده درسال 1386 به ميزان 1510 عمل جراحی بوده است.

امکانات اتاق عمل   

ميکروسکوپ ، کوزا ، ست های جراحی لامينکتومی  ، کرانيوتومی ، Mayfield و... برنامه ريزی جهت خريد آندوسکوپ و Navigation نيز وجود دارد. 

درمانگاههای جراحی اعصاب نيز به ازای هر اتند يکروز در هفته فعال است يعنی در حال حاضر سه روز در هفته صبحها فعال است.

 

تدوين : دکتر علی ابراهيمی نژاد

مدير گروه جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان