۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

شنبه

1/10/97

دکتر پارسا، اسلامی ،  وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع ، دانشور

دکتر وثوقی

یکشنبه

2/10/97

دکتر پارسا، قائد امینی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  محمدی ، دانشور

دکتر آقا محمدی

دوشنبه

3/10/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، علیزاده ،  وثوقی ، مهرابیان ، محسنی ، دانشور

دکتر علیزاده

سه شنبه

4/10/97

دکتر پارسا ، دادالهی ، آقا محمدی ، توکلیان ،  ارفع ، دانشور

دکتر آقا محمدی

چهارشنبه

5/10/97

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  سلاجفه ، دانشور

دکترعلیزاده

پنج شنبه

6/10/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، وثوقی ، مهرابیان ، محمدی ، دانشور

دکتر وثوقی

جمعه

7/10/97

دکتر پارسا، اسلامی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ، دانشور

دکتر آقا محمدی

شنبه

8/10/97

دکتر پارسا، دادالهی ،   قائد امینی ، علیزاده ، توکلیان ،    سلاجفه ، دانشور

دکترعلیزاده

یکشنبه

9/10/97

دکتر اسلامی، قائد امینی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  محمدی ، دانشور

دکتر آقا محمدی

دوشنبه

10/10/97

دکترپارسا،  دادالهی ، علیزاده ، توکلیان ،  دانشور

دکترعلیزاده

سه شنبه

11/10/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ،   وثوقی، آقا محمدی ، مهرابیان ، محسنی ، دانشور

دکترآقا محمدی

چهارشنبه

12/10/97

دکتر اسلامی ، وثوقی ،  علیزاده ،  توکلیان ،  محمدی ، دانشور

دکتر وثوقی

پنج شنبه

13/10/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ،  علیزاده ، شاه حسینی ،  ارفع ، دانشور

دکترعلیزاده

جمعه

14/10/97

دکتر پارسا،  قائد امینی ،  آقا محمدی ، شاه حسینی ،   محمدی ، دانشور

دکتر آقا محمدی

شنبه

15/10/97

دکتر پارسا، اسلامی ، دادالهی ، وثوقی ،  توکلیان ،  سلاجفه ، دانشور

دکتر وثوقی

یکشنبه

16/10/97

دکتر اسلامی، قائد امینی ، علیزاده ، مهرابیان ، محسنی ،  دانشور

دکترعلیزاده

دوشنبه

17/10/97

دکتر پارسا،  قائد امینی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  ارفع ، دانشور

دکتر آقا محمدی

سه شنبه

18/10/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ،  وثوقی ،  توکلیان ،  سلاجفه ، دانشور

دکتر وثوقی

چهارشنبه

19/10/97

دکتر پارسا، دادالهی ، آقا محمدی ، علیزاده ، شاه حسینی ،  محمدی ، دانشور

دکتر علیزاده

پنج شنبه

20/10/97

دکتر قائد امینی ، وثوقی ،  مهرابیان ، محسنی ، دانشور

دکتر وثوقی

جمعه

21/10/97

دکتر قائد امینی ،  اسلامی ، علیزاده ، مهرابیان ، سلاجفه ، دانشور

دکترعلیزاده

شنبه

22/10/97

دکتر پارسا، دادالهی ،  اسلامی ، وثوقی ،  شاه حسینی ، ارفع ، دانشور

دکتر وثوقی

یکشنبه

23/10/97

دکتر پارسا، قائد امینی  ، علیزاده ،  مهرابیان ، محمدی  ، دانشور

دکترعلیزاده

دوشنبه

24/10/97

دکتراسلامی  ، دادالهی ،  وثوقی،  توکلیان ،  محسنی ، دانشور

دکتر وثوقی

سه شنبه

25/10/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، ارفع ، دانشور

دکتر آقا محمدی

چهارشنبه

26/10/97

دکتر اسلامی ، وثوقی ، علیزاده ،  مهرابیان ، محمدی، دانشور

دکتر وثوقی

پنج شنبه

27/10/97

دکتر پارسا، دادالهی ، آقا محمدی ، توکلیان ،  سلاجفه ، دانشور

دکتر آقا محمدی

جمعه

28/10/97

دکتر پارسا ، اسلامی ، آقا محمدی ،   توکلیان ،   دانشور

دکتر آقا محمدی

شنبه

29/10/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ،  قائد امینی ، وثوقی،   شاه حسینی ،  محسنی ، دانشور

دکتر وثوقی

یکشنبه

30/10/97

دکتر پارسا،  قائد امینی  ، علیزاده ، توکلیان ،  ارفع ، دانشور

دکترعلیزاده