۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در بهمن ماه 1397   تاریخ :24/10/97   شماره: 85

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

دوشنبه

1/11/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

2/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

3/11/97

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

4/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

5/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

6/11/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

7/11/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

8/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

9/11/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

10/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

11/11/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

12/11/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

13/11/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

14/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

15/11/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

16/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

17/11/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

18/11/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

19/11/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

20/11/97

دکتر مفید

-

یکشنبه

21/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

22/11/97

دکتر ریحانی

دکتر مفید

سه شنبه

23/11/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

24/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

25/11/97

دکتر مفید

-

جمعه

26/11/97

دکتر مفید

-

شنبه

27/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

28/11/97

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

29/11/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

30/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

 

 

تعداد کشیک ها:

   دکتر ابراهیمی نژاد:  6    دکتر ریحانی :  6  دکتر شهبا : 5   دکتر کارآموزیان :7   دکتر مفید: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات دربهمن ماه 1397   تاریخ :24/10/97    شماره: 86

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

دوشنبه

1/11/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

2/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

3/11/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

4/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

5/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

6/11/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

7/11/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

8/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

9/11/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

10/11/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

11/11/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

12/11/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

13/11/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

14/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

15/11/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

16/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

17/11/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

18/11/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

19/11/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

20/11/97

دکتر مفید

-

یکشنبه

21/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

دوشنبه

22/11/97

دکتر ریحانی

دکتر مفید

سه شنبه

23/11/97

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

24/11/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

25/11/97

دکتر مفید

-

جمعه

26/11/97

دکتر مفید

-

شنبه

27/11/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

28/11/97

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

29/11/97

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

30/11/97

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

 

 

تعداد کشیک ها: دکتر ابراهیمی نژاد:5   دکتر ریحانی: 5     دکتر شهبا :5    دکتر کارآموزیان : 6   دکتر حشمتی :4     دکتر مفید: 5