۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

بهمن ماه 1397                تاریخ : 27/10/97                         شماره: 87

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

دوشنبه

1/11/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، آقا محمدی ،   شاه حسینی ، محمدی ، دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

2/11/97

دکتر پارسا، قائد امینی ، وثوقی ، مهرابیان   ، ارفع ، دانشور

وثوقی

چهارشنبه

3/11/97

دکتر اسلامی ، پارسا ، آقا محمدی ،  وثوقی ، توکلیان ،  ، دانشور

آقا محمدی

پنج شنبه

4/11/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ،  دانشور

علیزاده

جمعه

5/11/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ، آقا محمدی ، مهرابیان   ، دانشور

آقا محمدی

شنبه

6/11/97

دکتر اسلامی ، پارسا ، وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی ،دانشور

وثوقی

یکشنبه

7/11/97

دکتر قائد امینی ، اسلامی ، علیزاده ، توکلیان ، دانشور

علیزاده

دوشنبه

8/11/97

دکتر پارسا ، قائد امینی ، آقا محمدی ،  علیزاده ، شاه حسینی ،   ، دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

9/11/97

دکتر اسلامی، دادالهی ، علیزاده ،  مهرابیان ، محمدی ،دانشور

علیزاده

چهارشنبه

10/11/97

دکتر قائد امینی  ،  اسلامی ، آقا محمدی ، وثوقی ، شاه حسینی ،  دانشور

آقا محمدی

پنج شنبه

11/11/97

دکتر پارسا ، دادالهی ،   علیزاده ،  توکلیان ، محمدی ، دانشور

علیزاده

جمعه

12/11/97

دکتر پارسا ، دادالهی ،  وثوقی ، آقا محمدی ،  توکلیان، دانشور

آقا محمدی

شنبه

13/11/97

دکتر قائد امینی ، اسلامی ،  وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع ،  دانشور

وثوقی

یکشنبه

14/11/97

دکتر پارسا،  قائد امینی ،  علیزاده ،  مهرابیان ، محمدی ، دانشور

علیزاده

دوشنبه

15/11/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، آقا محمدی ،  توکلیان ،  ارفع ، دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

16/11/97

دکتر پارسا ، دادالهی ، وثوقی ، شاه حسینی ،  ،  دانشور

وثوقی

چهارشنبه

17/11/97

دکتر پارسا،  قائد امینی ، آقا محمدی ، علیزاده ،  مهرابیان ، ارفع ، دانشور

آقا محمدی

پنج شنبه

18/11/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ،  وثوقی ،  توکلیان ،  ، دانشور

وثوقی

جمعه

19/11/97

دکتر پارسا، اسلامی  ، علیزاده ، توکلیان ، ارفع ،  دانشور

علیزاده

شنبه

20/11/97

دکتر پارسا ، اسلامی ، علیزاده ، شاه حسینی ، ، دانشور

علیزاده

یکشنبه

21/11/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ، وثوقی ، شاه حسینی ، ، دانشور

وثوقی 

دوشنبه

22/11/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی  ، وثوقی ،  شاه حسینی ، ، دانشور

وثوقی 

سه شنبه

23/11/97

دکتر پارسا، اسلامی ، علیزاده ،  توکلیان ، محمدی ، دانشور

علیزاده

چهارشنبه

24/11/97

دکتر پارسا ، دادالهی ، آقا محمدی ،  وثوقی، شاه حسینی ، ارفع ، دانشور

وثوقی

پنج شنبه

25/11/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، علیزاده ،  مهرابیان ، دانشور

علیزاده

جمعه

26/11/97

دکتر اسلامی ، قائد امینی  ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، محمدی ، دانشور

آقا محمدی

شنبه

27/11/97

دکتر پارسا، قائد امینی ، وثوقی ،  توکلیان ،  ، دانشور

وثوقی

یکشنبه

28/11/97

دکتر پارسا ، اسلامی ، علیزاده ، ،   مهرابیان ، ارفع ،   دانشور

علیزاده

دوشنبه

29/11/97

دکتر دادالهی ،  قائد امینی ، آقا محمدی  ،   شاه حسینی ،دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

30/11/97

دکتر دادالهی ،   اسلامی ، آقا محمدی ، وثوقی ، توکلیان ، محمدی ، دانشور

وثوقی