۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در اسفند ماه 1397   تاریخ :29/11/97   شماره:

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

چهارشنبه

1/12/97

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

2/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

3/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

4/12/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

5/12/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

6/12/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

7/12/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

8/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

9/12/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

10/12/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

11/12/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

12/12/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

13/12/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

14/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

15/12/97

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

16/12/97

دکتر شهبا

-

جمعه

17/12/97

دکتر شهبا

-

شنبه

18/12/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

19/12/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

20/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

21/12/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

22/12/97

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

23/12/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

24/12/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

25/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

26/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

27/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

28/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

29/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

 

 

رونوشت:

      دبیرخانه                                                                                                                    دکتر محسن شهبا

آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها:

   دکتر ابراهیمی نژاد:    10   دکتر ریحانی :  5    دکتر شهبا :   5   دکتر کارآموزیان :  5     دکتر مفید: 4

 

 

 

ويرايش: اول

تاريخ:2/9/87

صفحه: 2  از 2

عنوان سند

فرم برنامه آنکال متخصصین

كد سند: ED-FO-27

 

 

 

 

 

 


برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات دراسفند ماه 1397   تاریخ :29/11/97    شماره:

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

چهارشنبه

1/12/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

2/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

3/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

4/12/97

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

5/12/97

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

6/12/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

7/12/97

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

8/12/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

9/12/97

دکتر ریحانی

-

جمعه

10/12/97

دکتر ریحانی

-

شنبه

11/12/97

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

12/12/97

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

13/12/97

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

14/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

15/12/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

16/12/97

دکتر شهبا

-

جمعه

17/12/97

دکتر شهبا

-

شنبه

18/12/97

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

19/12/97

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

20/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

21/12/97

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

22/12/97

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

23/12/97

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

24/12/97

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

25/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

26/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

27/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

28/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

29/12/97

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

 

 

رونوشت :

دبیرخانه                                                                                                                     دکتر محسن شهبا

 آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها:

دکتر ابراهیمی نژاد:  9       دکتر ریحانی:   4   دکتر شهبا :   4     دکتر کارآموزیان :   5     دکتر حشمتی :     4      دکتر مفید: 3