۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

برنامه دستیاران در اسفند ماه 1397                تاریخ : 29/11/97                         شماره:

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

چهارشنبه

1/12/97

دکتر اسلامی ، پارسا ، وثوقی ،   شاه حسینی ، ارفع ، دانشور

وثوقی

پنج شنبه

2/12/97

دکتر دادالهی ، قائد امینی ، علیزاده ، توکلیان   ، محمدی ، دانشور

علیزاده

جمعه

3/12/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، آقا محمدی ،  وثوقی ، توکلیان ،   دانشور

آقا محمدی

شنبه

4/12/97

دکتر قائد امینی ، پارسا ، وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ،  دانشور

وثوقی

یکشنبه

5/12/97

دکتر قائد امینی ، پارسا ، علیزاده ، مهرابیان ، محمدی   ، دانشور

علیزاده

دوشنبه

6/12/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، آقا محمدی ، توکلیان ، دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

7/12/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی ، وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ،  دانشور

وثوقی

چهارشنبه

8/12/97

دکتر اسلامی ، قائد امینی ، آقا محمدی ،  ، توکلیان ،  محمدی ، دانشور

آقا محمدی

پنج شنبه

9/12/97

دکتردادالهی ، پارسا ، علیزاده ،  شاه حسینی ، دانشور

علیزاده

جمعه

10/12/97

دکتر قائد امینی  ، پارسا ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  ارفع  ، دانشور

آقا محمدی

شنبه

11/12/97

دکتر قائد امینی ، اسلامی ،  وثوقی ، مهرابیان ، محمدی ، دانشور

وثوقی

یکشنبه

12/12/97

دکتر پارسا ، اسلامی ، علیزاده ،  شاه حسینی ، دانشور

علیزاده

دوشنبه

13/12/97

دکتر قائد امینی ،دادالهی ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، ارفع ،  دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

14/12/97

دکتر پارسا،  دادالهی ،  وثوقی  ،  شاه حسینی ، محمدی ، دانشور

وثوقی

چهارشنبه

15/12/97

دکتر قائد امینی ، پارسا ، آقا محمدی ، وثوقی ، علیزاده ، توکلیان ، دانشور

آقا محمدی

پنج شنبه

16/12/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع  ،  دانشور

علیزاده

جمعه

17/12/97

دکتر دادالهی ،  قائد امینی ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، محمدی ، دانشور

آقا محمدی

شنبه

18/12/97

دکتر پارسا ، اسلامی ،  وثوقی ،  توکلیان   ، دانشور

وثوقی

یکشنبه

19/12/97

دکتر پارسا ، اسلامی  ، وثوقی ، شاه حسینی ، ارفع ،  دانشور

وثوقی

دوشنبه

20/12/97

دکتر قائد امینی ، دادالهی  ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، محمدی ، دانشور

آقا محمدی

سه شنبه

21/12/97

دکتر اسلامی ، دادالهی ، علیزاده ، توکلیان ، دانشور

 علیزاده

چهارشنبه

22/12/97

دکتر پارسا ، اسلامی  ، علیزاده ، مهرابیان ، شاه حسینی ، توکلیان ، دانشور

 علیزاده

پنج شنبه

23/12/97

دکتر پارسا ، دادالهی ، وثوقی ،  توکلیان ، دانشور

وثوقی

جمعه

24/12/97

دکتر پارسا ، دادالهی ،  وثوقی، توکلیان ، دانشور

وثوقی+

شنبه

25/12/97

دکتر اسلامی ، پارسا ، وثوقی ،  توکلیان ، دانشور

وثوقی

یکشنبه

26/12/97

دکتر اسلامی ، پارسا   ، وثوقی ،  توکلیان ، دانشور

وثوقی

دوشنبه

27/12/97

دکتر اسلامی ، پارسا ، وثوقی ،  توکلیان ،   دانشور

وثوقی

سه شنبه

28/12/97

دکتر قائد امینی ، اسلامی ، وثوقی ،   توکلیان ،   دانشور

وثوقی

چهارشنبه

29/12/97

دکتر دادالهی ،  قائد امینی ، وثوقی ،   توکلیان  ، دانشور

وثوقی

 

رونوشت:

  • دبیرخانه                                                                                                                          دکتر محسن شهبا
  • آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر