۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در فروردین ماه 1398    

ام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

پنج شنبه

1/1/98

دکتر شهبا

-

جمعه

2/1/98

دکتر شهبا

-

شنبه

3/1/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

4/1/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

5/1/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

6/1/98

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

7/1/98

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

8/1/98

دکتر ریحانی

-

جمعه

9/1/98

دکتر مفید

-

شنبه

10/1/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

11/1/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

12/1/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

13/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

14/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

15/1/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

16/1/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

17/1/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

18/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

19/1/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

20/1/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

21/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

22/1/98

دکتر مفید

-

جمعه

23/1/98

دکتر مفید

-

شنبه

24/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

25/1/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

26/1/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

27/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

28/1/98

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

29/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

30/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

31/1/98

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

 

تعداد کشیک ها:  دکتر ابراهیمی نژاد:    4   دکتر ریحانی :  7    دکتر شهبا :   6   دکتر کارآموزیان :  6    دکتر مفید: 8

 

 


 

 


 

 

 

 

 

برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درفروردین ماه 1398   

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

پنج شنبه

1/1/98

دکتر شهبا

-

جمعه

2/1/98

دکتر شهبا

-

شنبه

3/1/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

4/1/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

5/1/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

6/1/98

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

7/1/98

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

8/1/98

دکتر ریحانی

-

جمعه

9/1/98

دکتر مفید

-

شنبه

10/1/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

11/1/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

12/1/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

13/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

14/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

15/1/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

16/1/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

17/1/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

18/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

19/1/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

20/1/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

21/1/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

22/1/98

دکتر مفید

-

جمعه

23/1/98

دکتر مفید

-

شنبه

24/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

25/1/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

26/1/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

27/1/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

28/1/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

29/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

30/1/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

31/1/98

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

 

 

تعداد کشیک ها:

دکتر ابراهیمی نژاد:  4       دکتر ریحانی:   7   دکتر شهبا :   6     دکتر کارآموزیان :   5     دکتر حشمتی :     2     دکتر مفید: 7