۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

برنامه آنکالی دستیاران جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات درفروردین ماه 1398   

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

چیف

پنج شنبه

1/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر وثوقی

دکتر توکلیان

-

دکتر محسنی روتیشن جراحی

دکتر دانشور

جمعه

2/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

-

دکتر سلاجقه روتیشن جراحی

دکتر دانشور

شنبه

3/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر پارسا

دکتر آقامحمدی

دکتر مهرابیان

-

 

دکتر دانشور

یکشنبه

4/1/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر مهرابیان

-

 

دکتر دانشور

دوشنبه

5/1/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

-

 

دکتر دانشور

سه شنبه

6/1/98

دکتر پارسا ، دکتر قائد امینی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

-

 

دکتر دانشور

چهارشنبه

7/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

-

 

دکتر دانشور

پنج شنبه

8/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

جمعه

9/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

شنبه

10/1/98

دکتر دادالهی ، دکتر اسلامی

دکتر علیزاده

دکترمهرابیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

یکشنبه

11/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

دوشنبه

12/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر پارسا

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

سه شنبه

13/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر پارسا

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

چهارشنبه

14/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر پارسا

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

پنج شنبه

15/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

جمعه

16/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

-

 

دکتر دانشور

شنبه

17/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر پارسا

دکتر وثوقی

دکتر مهرابیان

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

یکشنبه

18/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر پارسا

دکتر آقامحمدی

دکتر مهرابیان

-

 

دکتر دانشور

دوشنبه

19/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

سه شنبه

20/1/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر وثوقی

دکتر توکلیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

چهارشنبه

21/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر مهرابیان

-

 

دکتر دانشور

پنج شنبه

22/1/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

جمعه

23/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

-

 

دکتر دانشور

شنبه

24/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر وثوقی

دکتر توکلیان

-

 

دکتر دانشور

یکشنبه

25/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر پارسا

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

-

 

دکتر دانشور

دوشنبه

26/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

سه شنبه

27/1/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر وثوقی

دکتر شاه حسینی

دکتر ارفع

 

دکتر دانشور

چهارشنبه

28/1/98

دکتر اسلامی ، دکتر قائد امینی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

-

 

دکتر دانشور

پنج شنبه

29/1/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر توکلیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

جمعه

30/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر وثوقی

دکتر توکلیان

-

 

دکتر دانشور

شنبه

31/1/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور