۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در اردیبهشت ماه 1398   تاریخ :27/1/97   شماره: 9

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

یکشنبه

1/2/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

2/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

3/2/98

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

4/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

5/2/98

دکتر ریحانی

-

جمعه

6/2/98

دکتر ریحانی

-

شنبه

7/2/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

8/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

9/2/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

10/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

11/2/98

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

12/2/98

دکتر شهبا

-

جمعه

13/2/98

دکتر شهبا

-

شنبه

14/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

15/2/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

16/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

17/2/98

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

18/2/98

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

19/2/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

20/2/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

21/2/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

22/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

23/2/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

24/2/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

25/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

26/2/98

دکتر مفید

-

جمعه

27/2/98

دکتر مفید

-

شنبه

28/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

29/2/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

30/2/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

31/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

 

 

رونوشت:

      دبیرخانه                                                                                                                    دکتر محسن شهبا

آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها:  دکتر ابراهیمی نژاد:   5   دکتر ریحانی :  6    دکتر شهبا :   7   دکتر کارآموزیان :  7   دکتر مفید:6

 

 

ويرايش: اول

تاريخ:2/9/87

صفحه: 2  از 2

عنوان سند

فرم برنامه آنکال متخصصین

كد سند: ED-FO-27

 

 

 

 

 

 

برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات در اردیبهشت ماه 1398   تاریخ :27/1/97    شماره: 10

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

یکشنبه

1/2/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

2/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

3/2/98

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

4/2/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

5/2/98

دکتر ریحانی

-

جمعه

6/2/98

دکتر ریحانی

-

شنبه

7/2/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

8/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

9/2/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

10/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

11/2/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

12/2/98

دکتر شهبا

-

جمعه

13/2/98

دکتر شهبا

-

شنبه

14/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

15/2/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

16/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

17/2/98

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

18/2/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

19/2/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

20/2/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

21/2/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

22/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

23/2/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

24/2/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

25/2/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

26/2/98

دکتر مفید

-

جمعه

27/2/98

دکتر مفید

-

شنبه

28/2/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

29/2/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

30/2/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

31/2/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

 

 

رونوشت :

دبیرخانه                                                                                                                     دکتر محسن شهبا

 آموزش                                                                                                 معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

تعداد کشیک ها:

دکتر ابراهیمی نژاد:  4      دکتر ریحانی:  5   دکتر شهبا :   6     دکتر کارآموزیان :  6     دکتر حشمتی : 4   دکتر مفید: 6