۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

برنامه آنکالی دستیاران جراحی مغزواعصاب و ستون فقرات دراردیبهشت ماه 1398   تاریخ :27/1/97

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

چیف

یکشنبه

1/2/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

دکتر محمدی

دکتر محسنی روتیشن جراحی

دکتر دانشور

دوشنبه

2/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر وثوقی

دکتر شاه حسینی

 

دکتر سلاجقه روتیشن نورولوژی

دکتر دانشور

سه شنبه

3/2/98

دکتر پارسا ، دکتر قائد امینی

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر دانشور

چهارشنبه

4/2/98

دکتر دادالهی ، دکتر اسلامی

دکتر وثوقی دکتر علیزاده

دکتر توکلیان

 

 

دکتر دانشور

پنج شنبه

5/2/98

دکتر پارسا ، دکتر قائد امینی

دکتر وثوقی

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر دانشور

جمعه

6/2/98

دکتر دادالهی، دکتر قائد امینی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر دانشور

شنبه

7/2/98

دکتر پارسا ، دکتر اسلامی

دکتر وثوقی

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر دانشور

یکشنبه

8/2/98

دکتر دادالهی ، دکتر قائد امینی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

دوشنبه

9/2/98

دکتر پارسا ، دکتر قائد امینی ،

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر دانشور

سه شنبه

10/2/98

دکتر دادالهی ، دکتر اسلامی

دکتر وثوقی

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر دانشور

چهارشنبه

11/2/98

دکتر دادالهی ، دکتر قائد امینی

دکتر آقامحمدی دکتروثوقی

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر دانشور

پنج شنبه

12/2/98

دکتر پارسا ، دکتر اسلامی

دکتر علیزاده

دکتر توکلیان

 

 

دکتر دانشور

جمعه

13/2/98

دکتر پارسا ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

 

 

دکتر دانشور

شنبه

14/2/98

دکتر دادالهی ، دکتر قائد امینی

دکتر وثوقی

دکتر مهرابیان

دکتر محمدی

 

دکتر دانشور

یکشنبه

15/2/98

دکتر پارسا ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر علیزاده

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر محمدی

دوشنبه

16/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

 

 

دکتر محمدی

سه شنبه

17/2/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر وثوقی

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر محمدی

چهارشنبه

18/2/98

دکتر پارسا ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر محمدی

پنج شنبه

19/2/98

دکتر دادالهی دکتر اسلامی

دکتر وثوقی

دکتر توکلیان

دکتر محمدی

 

دکتر محمدی

جمعه

20/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

 

 

دکتر محمدی

شنبه

21/2/98

دکتر پارسا ، دکتر اسلامی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر محمدی

یکشنبه

22/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر وثوقی

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر محمدی

دوشنبه

23/2/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

 

 

دکتر محمدی

سه شنبه

24/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر علیزاده

دکتر توکلیان

 

 

دکتر محمدی

چهارشنبه

25/2/98

دکتر پارسا ، دکتر قائد امینی

دکتر آقامحمدی

دکتر توکلیان

 

 

دکتر محمدی

پنج شنبه

26/2/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر آقامحمدی

دکتر شاه حسینی

دکتر محمدی

 

دکتر محمدی

جمعه

27/2/98

دکتر دادالهی ، دکتر اسلامی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر محمدی

شنبه

28/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی دکتر وثوقی

دکتر توکلیان

 

 

دکتر محمدی

یکشنبه

29/2/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر علیزاده

دکتر شاه حسینی

 

 

دکتر محمدی

دوشنبه

30/2/98

دکتر قائد امینی ، دکتر اسلامی

دکتر آقامحمدی

دکتر مهرابیان

 

 

دکتر محمدی

سه شنبه

31/2/98

دکتر پارسا ، دکتر دادالهی

دکتر وثوقی

دکتر مهرابیان

دکتر محمدی

 

دکتر محمدی