۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد  

خردادماه 98

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

چهارشنبه

1/3/98

دکتر قائد امینی ، اسلامی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ،  محمدی

آقا محمدی

پنج شنبه

2/3/98

دکترپارسا ،  اسلامی ، علیزاده ،  توکلیان ، ارفع ، محمدی

علیزاده

جمعه

3/3/98

دکتر قائد امینی ، دادالهی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، دانشور ، محمدی

آقا محمدی

شنبه

4/3/98

دکتر اسلامی ،   پارسا ،    وثوقی ،  شاه حسینی ، ارفع ، محمدی

وثوقی

یکشنبه

5/3/98

دکتر  دادالهی ،  قائد امینی ، علیزاده،  آقا محمدی ، مهرابیان ، محمدی

آقا محمدی

دوشنبه

6/3/98

دکتر   اسلامی ، پارسا ،  وثوقی ، مهرابیان ، دانشور ، محمدی

وثوقی

سه شنبه

7/3/98

دکتر   قائد امینی ، اسلامی ، آقامحمدی ، علیزاده ، توکلیان ، محمدی

آقا محمدی

چهارشنبه

8/3/98

دکتر    دادالهی ، پارسا ،  وثوقی ، شاه حسینی  ، دانشور ،  محمدی

وثوقی

پنج شنبه

9/3/98

دکتر   قائد امینی ،  دادالهی ، علیزاده ، شاه حسینی ،  ارفع ، محمدی

علیزاده

جمعه

10/3/98

دکتر    دادالهی ،   اسلامی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، دانشور ، محمدی

آقا محمدی

شنبه

11/3/98

دکتر  دادالهی ،  پارسا ،  وثوقی ،  توکلیان ، محمدی

وثوقی

یکشنبه

12/3/98

دکتر  پارسا ،  قائد امینی ،   علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محمدی

علیزاده

دوشنبه

13/3/98

دکتر دادالهی ،  اسلامی ،     وثوقی ، مهرابیان ،   محمدی

وثوقی

سه شنبه

14/3/98

دکتر پارسا ، قائد امینی ،    علیزاده ، مهرابیان ، محمدی

علیزاده

چهارشنبه

15/3/98

دکتر اسلامی ، دادالهی ،    وثوقی ،  مهرابیان  ، محمدی

وثوقی

پنج شنبه

16/3/98

دکتر قائد امینی ،  پارسا ،    وثوقی ،  محمدی

وثوقی

جمعه

17/3/98

دکتر دادالهی ، اسلامی ، علیزاده ، توکلیان ، محمدی

علیزاده

شنبه

18/3/98

دکتر پارسا ،  قائد امینی ،    وثوقی ، مهرابیان ،   محمدی

وثوقی

یکشنبه

19/3/98

دکتر   اسلامی ، دادالهی ، علیزاده ، شاه حسینی ،  ارفع ، محمدی

علیزاده

دوشنبه

20/3/98

دکتر دادالهی ،   پارسا ،   وثوقی ،  مهرابیان ، دانشور ، محمدی

وثوقی

سه شنبه

21/3/98

دکتر قائد امینی ،  اسلامی ،  آقا محمدی ،  شاه حسینی ، محمدی

آقا محمدی

چهارشنبه

22/3/98

دکتر اسلامی ،  پارسا ، علیزاده ،  توکلیان ،  ارفع ، محمدی

علیزاده

پنج شنبه

23/3/98

دکتر دادالهی ، قائد امینی ،  آقا محمدی ، شاه حسینی ،   محمدی

آقا محمدی

جمعه

24/3/98

دکتر  قائد امینی ،  اسلامی ، علیزاده ،  شاه حسینی ، دانشور ،   محمدی

علیزاده

شنبه

25/3/98

دکتر قائد امینی ،  پارسا ،  وثوقی ،  توکلیان ، محمدی

وثوقی

یکشنبه

26/3/98

دکتر   دادالهی ، پارسا ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، ارفع  ، محمدی

آقا محمدی

دوشنبه

27/3/98

دکتر قائد امینی ، اسلامی ، وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان ، محمدی

علیزاده

سه شنبه

28/3/98

دکتر پارسا ، دادالهی ، آقا محمدی ،  شاه حسینی ،  محمدی

آقا محمدی

چهارشنبه

29/3/98

دکتر  قائد امینی ،  پارسا ،    وثوقی ،  شاه حسینی ، ارفع ، محمدی

وثوقی

پنج شنبه

30/3/98

دکتر  اسلامی ،  دادالهی ، ، آقا محمدی ،  توکلیان ، دانشور ،  محمدی

آقا محمدی

جمعه

31/3/98

دکتر   قائد امینی ، دادالهی ، علیزاده ، آقا محمدی  ، توکلیان ، ارفع ،  محمدی

آقا محمدی