۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

اصلاحیه برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در خرداد ماه 1398   تاریخ :22/3/98   شماره:

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

چهارشنبه

1/3/98

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

2/3/98

دکتر مفید

-

جمعه

3/3/98

دکتر مفید

-

شنبه

4/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

5/3/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

6/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

7/3/98

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

8/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

9/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

10/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

11/3/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

12/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

13/3/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

14/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

15/3/98

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

16/3/98

دکتر شهبا

-

جمعه

17/3/98

دکتر شهبا

-

شنبه

18/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

19/3/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

20/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

21/3/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

22/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

23/3/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

24/3/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

25/3/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

26/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

27/3/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

28/3/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

29/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

30/3/98

دکتر مفید

-

جمعه

31/3/98

دکتر مفید

-

 

 

 

      

تعداد کشیک ها:  دکتر ابراهیمی نژاد:    7   دکتر ریحانی : 1    دکتر شهبا :   7   دکتر کارآموزیان :  7   دکتر مفید: 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درخرداد ماه 1398   تاریخ :22/3/98    شماره:

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

چهارشنبه

1/3/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

2/3/98

دکتر مفید

-

جمعه

3/3/98

دکتر مفید

-

شنبه

4/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

5/3/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

6/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

7/3/98

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

8/3/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

9/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

10/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

11/3/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

12/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

13/3/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

14/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

15/3/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

16/3/98

دکتر شهبا

-

جمعه

17/3/98

دکتر شهبا

-

شنبه

18/3/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

19/3/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

20/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

21/3/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

22/3/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

23/3/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

24/3/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

25/3/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

26/3/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

27/3/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

سه شنبه

28/3/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

29/3/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

30/3/98

دکتر مفید

-

جمعه

31/3/98

دکتر مفید

-

 

 

 

تعداد کشیک ها:

دکتر ابراهیمی نژاد:  6      دکتر ریحانی:  1   دکتر شهبا :   6     دکتر کارآموزیان :   5    دکتر حشمتی :     5     دکتر مفید: 8