۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در تیر ماه 1398   تاریخ :27/3/98   شماره: 25

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

شنبه

1/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

2/4/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

3/4/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

4/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

5/4/98

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

6/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

7/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

8/4/98

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

9/4/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

10/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

11/4/98

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

12/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

13/4/98

دکتر ریحانی

-

جمعه

14/4/98

دکتر ریحانی

-

شنبه

15/4/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

16/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

17/4/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

18/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

19/4/98

دکتر ریحانی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

20/4/98

دکتر شهبا

-

جمعه

21/4/98

دکتر شهبا

-

شنبه

22/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

23/4/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

24/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

25/4/98

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

26/4/98

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

27/4/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

28/4/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

29/4/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

30/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

31/4/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

                                                                                                                

تعداد کشیک ها:  دکتر ابراهیمی نژاد:    7   دکتر ریحانی : 7    دکتر شهبا :   6   دکتر کارآموزیان :  6   دکتر مفید: 5

 


 

 

 

 

 

 برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درتیر ماه 1398   تاریخ :27/3/98    شماره:  26

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

شنبه

1/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

2/4/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

3/4/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

4/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

5/4/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

6/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

7/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

8/4/98

دکتر ریحانی

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

9/4/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

دوشنبه

10/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ریحانی

سه شنبه

11/4/98

دکتر مفید

دکتر شهبا

چهارشنبه

12/4/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

13/4/98

دکتر ریحانی

-

جمعه

14/4/98

دکتر ریحانی

-

شنبه

15/4/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

16/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

17/4/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی

سه شنبه

18/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

19/4/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

20/4/98

دکتر شهبا

-

جمعه

21/4/98

دکتر شهبا

-

شنبه

22/4/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

23/4/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

24/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی

سه شنبه

25/4/98

دکتر ریحانی

دکتر شهبا

چهارشنبه

26/4/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

27/4/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

28/4/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

29/4/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

30/4/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

31/4/98

دکتر ریحانی

دکتر ریحانی

 

 

تعداد کشیک ها:

دکتر ابراهیمی نژاد:  6      دکتر ریحانی:  6 دکتر شهبا :   5   دکتر کارآموزیان :   6   دکتر حشمتی :    4     دکتر مفید: 4