۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

  

 

 

 

 

 

                                    

 

                                برنامه آنکالی دستیاران     تیرماه 1398                تاریخ : 27/3/98                         شماره: 27

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

شنبه

1/4/98

دکتر پارسا ، قائد امینی ، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

یکشنبه

2/4/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی  ، وثوقی ، دکتر شاه حسینی ،  دانشور ، محمدی

دکتر وثوقی

دوشنبه

3/4/98

دکتر پارسا ، توکلیان ، آقا محمدی ، محمدی

دکتر آقا محمدی

سه شنبه

4/4/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، دکتر شاه حسینی ، محمدی

دکتر علیزاده

چهارشنبه

5/4/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی

آقا محمدی

پنج شنبه

6/4/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، دکتر شاه حسینی ، دانشور ، محمدی

دکتر علیزاده

جمعه

7/4/98

دکتر پارسا ، آقا محمدی ، دکتر شاه حسینی ، محمدی

آقا محمدی

شنبه

8/4/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ،  مهرابیان ، حمدی

دکتر وثوقی

یکشنبه

9/4/98

دکتر پارسا ، قائد امینی ، علیزاده ، آقا محمدی ، توکلیان ، محمدی

آقا محمدی

دوشنبه

10/4/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی  ،  وثوقی ، دکتر شاه حسینی ، دانشور ، محمدی

دکتر وثوقی

سه شنبه

11/4/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، علیزاده ، دکتر شاه حسینی ، محمدی

دکتر علیزاده

چهارشنبه

12/4/98

دکتر پارسا ، علیزاده ، آقا محمدی ، مهرابیان ، محمدی

آقا محمدی

پنج شنبه

13/4/98

دکتر اسلامی ، علیزاده ،  توکلیان ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

جمعه

14/4/98

دکتر قائد امینی ، آقا محمدی ، توکلیان ، محمدی

آقا محمدی

شنبه

15/4/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، وثوقی ، دکتر شاه حسینی ، محمدی

دکتر وثوقی

یکشنبه

16/4/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ،  توکلیان ، محمدی

دکتر علیزاده

دوشنبه

17/4/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، آقا محمدی ، دکتر شاه حسینی ، ارفع ، محمدی

آقا محمدی

سه شنبه

18/4/98

دکتر پارسا ، قائد امینی،  وثوقی ، مهرابیان ، دانشور ، محمدی

دکتر وثوقی

چهارشنبه

19/4/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان ، دکتر شاه حسینی ، توکلیان ، محمدی

دکتر علیزاده

پنج شنبه

20/4/98

دکتر پارسا ، وثوقی ، توکلیان ، محمدی

دکتر وثوقی

جمعه

21/4/98

دکتر اسلامی ، علیزاده ، توکلیان ، دانشور ، محمدی

دکتر علیزاده

شنبه

22/4/98

دکتر قائد امینی ، وثوقی ، مهرابیان ، محمدی

دکتر وثوقی

یکشنبه

23/4/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، آقا محمدی ، توکلیان ، محمدی

آقا محمدی

دوشنبه

24/4/98

دکتر قائد امینی  ، آقا محمدی ، وثوقی ، مهرابیان ، محمدی

دکتر وثوقی

سه شنبه

25/4/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، علیزاده ، توکلیان ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

چهارشنبه

26/4/98

دکتر پارسا ، قائد امینی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، محمدی

آقا محمدی

پنج شنبه

27/4/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ، مهرابیان ، محمدی

دکتر وثوقی

جمعه

28/4/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

شنبه

29/4/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، آقا محمدی ، دکتر شاه حسینی ،  دانشور ، محمدی

آقا محمدی

یکشنبه

30/4/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی، وثوقی ، دکتر شاه حسینی ، محمدی

دکتر وثوقی

دوشنبه

31/4/98

دکتر پارسا ، قائد امینی ، آقا محمدی ، توکلیان ، محمدی

آقا محمدی

 

تعداد کشیک : سال اول : 15       سال دوم :12   سال سوم : 10  سال چهارم : 8    سال پنجم : 6