۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

مرداد ماه 1398                تاریخ : 27/4/98                         شماره: 37

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

سه شنبه

1/5/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، علیزاده ، شاه حسینی ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

چهارشنبه

2/5/98

دکتر پارسا ، قائد امینی  ، علیزاده ، مهرابیان ،  دانشور ، محمدی

دکتر علیزاده

پنج شنبه

3/5/98

دکتر اسلامی ، آقا محمدی ، شاه حسینی ، ، محمدی

دکتر آقا محمدی

جمعه

4/5/98

دکتر قائد امینی ، وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر وثوقی

شنبه

5/5/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی  ، وثوقی ، توکلیان ، ارفع ، محمدی

دکتر وثوقی

یکشنبه

6/5/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، توکلیان ، دانشور ، محمدی

دکتر آقا محمدی

دوشنبه

7/5/98

دکتر پارسا ، قائد امینی  ، آقا محمدی ،  توکلیان ، محمدی

دکتر آقا محمدی

سه شنبه

8/5/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، وثوقی ،  توکلیان ، حمدی

دکتر وثوقی

چهارشنبه

9/5/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی ، وثوقی ، مهرابیان ، محمدی

دکتر وثوقی

پنج شنبه

10/5/98

دکتر پارسا ، قائد امینی  ،  آقا محمدی ، توکلیان ، دانشور ، محمدی

دکتر آقا محمدی

جمعه

11/5/98

دکتر اسلامی ، آقا محمدی ، توکلیان ، محمدی

دکتر آقا محمدی

شنبه

12/5/98

دکتر پارسا ، علیزاده ، وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر وثوقی

یکشنبه

13/5/98

دکتر پارسا، اسلامی ، وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع ، محمدی

دکتر وثوقی

دوشنبه

14/5/98

دکتر پارسا ، اسلامی ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر آقا محمدی

سه شنبه

15/5/98

دکتر اسلامی ، آقا محمدی ، توکلیان ، محمدی

دکتر آقا محمدی

چهارشنبه

16/5/98

دکتر پارسا ، وثوقی ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر وثوقی

پنج شنبه

17/5/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی

دکتر وثوقی

جمعه

18/5/98

دکتر پارسا ،  آقا محمدی ، مهرابیان ، محمدی

دکتر آقا محمدی

شنبه

19/5/98

دکتر قائد امینی  ، آقا محمدی ، توکلیان ، دانشور ، محمدی

دکتر آقا محمدی

یکشنبه

20/5/98

دکتر پارسا ، وثوقی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، محمدی

دکتر وثوقی

دوشنبه

21/5/98

دکتر قائد امینی  ، علیزاده ، وثوقی  ، مهرابیان ، دانشور ، محمدی

دکتر علیزاده

سه شنبه

22/5/98

دکتر پارسا ، قائد امینی ، علیزاده ،  وثوقی ، توکلیان ، محمدی

دکتر علیزاده

چهارشنبه

23/5/98

دکتر پارسا ، قائد امینی  ، آقا محمدی ، علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر وثوقی

پنج شنبه

24/5/98

دکتر پارسا ، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

جمعه

25/5/98

دکتر قائد امینی  ، علیزاده ، مهرابیان ، محمدی

دکتر علیزاده

شنبه

26/5/98

دکتر قائد امینی ، وثوقی  ، علیزاده ، توکلیان ، محمدی

دکتر وثوقی

یکشنبه

27/5/98

دکتر اسلامی ، علیزاده ،  آقا محمدی ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر علیزاده

دوشنبه

28/5/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، مهرابیان ، ارفع ، محمدی

دکتر علیزاده

سه شنبه

29/5/98

دکتر قائد امینی  ، اسلامی ، وثوقی ، مهرابیان ،  دانشور ، محمدی

دکتر وثوقی

چهارشنبه

30/5/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی، علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر علیزاده

پنج شنبه

31/5/98

دکتر اسلامی ، علیزاده ، شاه حسینی ، محمدی

دکتر علیزاده