۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

برنامه آنکالی متخصصین جراحی مغزواعصاب در شهریور ماه 1398  

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

جمعه

1/6/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

2/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

3/6/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

4/6/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

5/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

6/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

7/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

8/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

9/6/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

10/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

11/6/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی (مرخصی)

سه شنبه

12/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

13/6/98

دکتر شهبا

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

14/6/98

دکتر شهبا

-

جمعه

15/6/98

دکتر شهبا

-

شنبه

16/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

17/6/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

18/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی (مرخصی)

سه شنبه

19/6/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

20/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

21/6/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

22/6/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

23/6/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

24/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

25/6/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی (مرخصی)

سه شنبه

26/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

27/6/98

دکتر مفید

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

28/6/98

دکتر مفید

-

جمعه

29/6/98

دکتر مفید

-

شنبه

30/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

31/6/98

دکتر شهبا

دکتر مفید

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه آنکالی متخصصین جراحی ستون فقرات درشهریور ماه 1398   

ایام هفته

تاریخ

آنکال

درمانگاه

جمعه

1/6/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

2/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

3/6/98

دکتر ریحانی

دکتر مفید

دوشنبه

4/6/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی

سه شنبه

5/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

6/6/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

7/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

جمعه

8/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

-

شنبه

9/6/98

دکتر شهبا

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

10/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر مفید

دوشنبه

11/6/98

دکتر مفید

دکتر ریحانی (مرخصی)

سه شنبه

12/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر شهبا

چهارشنبه

13/6/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

14/6/98

دکتر شهبا

-

جمعه

15/6/98

دکتر شهبا

-

شنبه

16/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

17/6/98

دکتر مفید

دکتر مفید

دوشنبه

18/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ریحانی (مرخصی)

سه شنبه

19/6/98

دکتر شهبا

دکتر شهبا

چهارشنبه

20/6/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

21/6/98

دکتر کارآموزیان

-

جمعه

22/6/98

دکتر کارآموزیان

-

شنبه

23/6/98

دکتر مفید

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

24/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر مفید

دوشنبه

25/6/98

دکتر شهبا

دکتر ریحانی (مرخصی)

سه شنبه

26/6/98

دکتر کارآموزیان

دکتر شهبا

چهارشنبه

27/6/98

دکتر حشمتی

دکتر کارآموزیان

پنج شنبه

28/6/98

دکتر مفید

-

جمعه

29/6/98

دکتر مفید

-

شنبه

30/6/98

دکتر ابراهیمی نژاد

دکتر ابراهیمی نژاد

یکشنبه

31/6/98

دکتر شهبا

دکتر مفید