۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

ایام هفته

تاریخ

نام دستیار

دستیار مشاور

جمعه

1/6/98

دکتر قائد امینی  ، وثوقی ، علیزاده ، شاه حسینی ، ارفع

دکتر علیزاده

شنبه

2/6/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ، علیزاده ، مهرابیان ،   ارفع

دکتر علیزاده

یکشنبه

3/6/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی  ، وثوقی ،  شاه حسینی ، ارفع

دکتر وثوقی

دوشنبه

4/6/98

دکتر اسلامی ، علیزاده ، شاه حسینی ، دانشور ، ارفع

دکتر علیزاده

سه شنبه

5/6/98

دکتر قائد امینی  ، وثوقی ، مهرابیان ، ارفع

دکتر وثوقی

چهارشنبه

6/6/98

دکتر قائد امینی  ، اسلامی ، وثوقی ،  شاه حسینی ، دانشور ، ارفع

دکتر وثوقی

پنج شنبه

7/6/98

دکتر اسلامی ، علیزاده ، وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع

دکتر علیزاده

جمعه

8/6/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع

دکتر علیزاده

شنبه

9/6/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی ، وثوقی ، شاه حسینی ، ارفع

دکتر وثوقی

یکشنبه

10/6/98

دکتر اسلامی ، قائد امینی  ، وثوقی ،  مهرابیان ، دانشور ، ارفع

دکتر وثوقی

دوشنبه

11/6/98

دکتر پارسا ، علیزاده ،، توکلیان ، ارفع

دکتر علیزاده

سه شنبه

12/6/98

دکتر اسلامی ، پارسا ، علیزاده ،  مهرابیان ، دانشور ،ارفع

دکتر علیزاده

چهارشنبه

13/6/98

دکتر اسلامی ، وثوقی ،  مهرابیان ، ارفع

دکتر وثوقی

پنج شنبه

14/6/98

دکتر پارسا، وثوقی ، توکلیان ، ارفع

دکتر وثوقی

جمعه

15/6/98

دکتر اسلامی ، آقا محمدی ، وثوقی ، توکلیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی

شنبه

16/6/98

دکتر اسلامی ،  پارسا ، علیزاده ، توکلیان ، ارفع

دکتر علیزاده

یکشنبه

17/6/98

دکتر پارسا اسلامی ، آقا محمدی ،  مهرابیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی

دوشنبه

18/6/98

دکتر پارسا ،  علیزاده ، مهرابیان ، ارفع

دکتر علیزاده

سه شنبه

19/6/98

دکتر اسلامی ، آقا محمدی ، مهرابیان ، دانشور ، ارفع

دکتر آقا محمدی

چهارشنبه

20/6/98

دکتر اسلامی ،پاررسا ، علیزاده ، آقا محمدی ، توکلیان ، ارفع

دکتر علیزاده

پنج شنبه

21/6/98

دکتر قائد امینی ، اسلامی ، علیزاده ، آقا محمدی ،  توکلیان ، دانشور ، ارفع

دکتر علیزاده

جمعه

22/6/98

دکتر پارسا ، آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی

شنبه

23/6/98

دکتر پارسا ، قائد امینی  ،آقا محمدی ، شاه حسینی ، ارفع

دکتر آقا محمدی

یکشنبه

24/6/98

دکتر قائد امینی  ، پارسا ، آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی

دوشنبه

25/6/98

دکتر قائد امینی  ، علیزاده ، شاه حسینی ، ارفع

دکتر علیزاده

سه شنبه

26/6/98

دکتر پارسا ، آقا محمدی ،   شاه حسینی ارفع

دکتر آقا محمدی

چهارشنبه

27/6/98

دکتر پارسا قائد امینی  ،  آقا محمدی ، توکلیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی

پنج شنبه

28/6/98

دکتر پارسا ، آقا محمدی ،  شاه حسینی ، ارفع ، ارفع

دکتر آقا محمدی

جمعه

29/6/98

دکتر قائد امینی ، علیزاده ، شاه حسینی ، ارفع

دکتر علیزاده

شنبه

30/6/98

دکتر پارسا قائد امینی، آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی

یکشنبه

31/6/98

دکتر پارسا قائد امینی  ، آقا محمدی ،  توکلیان ، ارفع

دکتر آقا محمدی